ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1418 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Д., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на  НАП гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.С.Д. против решение №91/03.05.2017г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което е потвърдено ПНОМ изх.№С170002-022-0019485/06.04.2017г. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

 

Съдът с разпореждане от 03.07.2017г. е задължил ответника да представи доказателства за съществуването на изпълнителното основание във връзка с което е издадено ПНОМ изх.№С170002-022-0019485/06.04.2017г..

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт. Също така, съгласно чл.197, ал.3 от ДОПК, основание за отмяна на обезпечителната мярка е представянето на обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Оспорвам и сумата и обезпечителните основания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приеме административната преписка. Във връзка с дадените днес указания, моля за възможност да представим доказателства в определен от съда срок.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административна преписка писмени доказателства.

 

ДАВА възможност на ответника в най- късно в следващото съдебно заседание да представи по делото, доказателство за съществуване на изпълнителното основание въз основа на което е издадено ПНОМ изх.№С170002-022-0019485/06.04.2017г. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2017г. от 09.40ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: