ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,02.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На втори октомври                                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1418 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АСТЕЛС” АД, редовно уведомен, за него представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник отдел „Местни данъци и такси” към ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н.-Б., която представя пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

 

Юрисконсулт Н.-Б.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ДОКЛАДВА постъпила от жалбоподателя молба с особено искане, към производството на настоящото дело да се присъединят за съвместно разглеждане дела по описа на Административен съд-гр.Бургас с номера 1653/2013г. и 1417/2013г. Прави искане да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза със задачи формулирани в молбата.

 

 Съдът ПРЕДЯВЯВА докладваната в днешно съдебно заседание молба на процесуалния представител на ответника.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт Н.-Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

 

         Не възразявам против искането на жалбоподателя за назначаване на експертиза. Ако допуснете извършването на такава, моля да ми се даде възможност да поставя задачи към вещото лице.

По искането за съединяване на дела за съвместно разглеждане, това са различни актове и считам, че не следва да се разглежда съвместно оспорването им.

 

Съдът, след като извърши служебна справка и изслуша становището на процесуалния представител на ответника, че задълженията на жалбоподателя са установени с различни актове, които са предмет на оспорване в цитираните в молбата на жалбоподателя дела, намира че искането за присъединяването им за общо разглеждане е неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя „Астелс” АД за съединяване и за общо разглеждане на производствата по административни дела № 1653/2013г. и № 1417/2013г. и двете по описа на Административен съд-гр.Бургас.

        

Юрисконсулт Н.-Б.: Моля да бъдат приети изпратените с придружително писмо документи към административната преписка.

Представям и моля да приемете Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани в молбата на жалбоподателя.

Експертизата да се изготви от вещото лице В.М. след внасяне на депозит в размер на 200 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването му.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да постави задачи към експертизата в 7-дневен срок, считано от днес в писмена молба с препис за жалбоподателя.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2013г. от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: