Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ /26.07.2012 година, Бургас

 

         Бургаски административен съд

В закрито заседание в състав:   съдия Веселин Енчев

 

разгледа административно дело № 1418/2012 година:

        

         Производството е образувано по искова молба от И.С.Д. *** против Национална експертна лекарска комисия - София и Национален осигурителен институт - София.

Предявени са искове за обезщетение на ищеца от претърпени  неимуществени вреди в резултат на издадени незаконосъобразни административни актове на НЕЛК и НОИ.

Правно основание на иска е чл.1 ал.1 от ЗОДОВ.

         Исковата молба следва да бъде приета за разглеждане. При това положение, следва да се изпрати препис от нея, ведно с приложенията към нея, на ответниците за писмен отговор.

         Мотивиран от горното и на основание чл. 131, ал. 1 от ГПК, съдът

 

   Р А З П О Р Е Д И:

 

         Да се изпрати препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея, както и копие от настоящия съдебен акт на ответниците – Национална експертна лекарска комисия - София и Национален осигурителен институт - София.

         Указва на ответниците да подадат писмен отговор в едномесечен срок от получаването на исковата молба.

         Писменият отговор задължително трябва да съдържа:

1.     посочване на съда, номер и делото;

2.     името и адрес на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива;

3.     становище по допустимостта и основателността на иска;

4.     становище по обстоятелствата, на които се основава искът;

5.     възражения срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;

6.     подпис на лицето, което подава отговора;

 

Указва на ответниците, че в отговора на исковата молба са длъжни да посочат доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказват с тях, и да представят всички писмени доказателства, с които разполагат.

Към отговора на исковата молба следва да представят – пълномощно, когато отговорът се подава от пълномощник и преписи от отговора и приложенията към него за ищеца.

Указва на ответниците, че ако в установения едномесечен срок от получаването на исковата молба не подадат писмен отговор, не вземат становище, не направят възражения, не оспорят истинността на представен документ, не посочат доказателства, не представят писмени доказателства или не упражнят правата си по чл. 211, ал. 1 – да предявят насрещен иск, по чл. 212 – да предявят инцидентен установителен иск и по чл. 219 – да привлекат трето лице, те губят възможността да направят това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Указва на ответниците, че ако не депозират в срок отговор на исковата молба и не се явят в първото по делото заседание, ищецът  може да поиска постановяването на неприсъствено решение.

Имате възможност да ползвате правна помощ при необходимост от това.

Разпореждането е окончателно.

 

 

 

 

СЪДИЯ: