Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1520         Година 25.07.2018        Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на пети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина РАДИКОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                               2.Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря: Й. Б.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно административно дело номер 1416 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и §19, ал.1, изр.второ от ПЗР на ЗИД на АПК.

Образувано е по жалба на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас против решение № 69/10.04.2018г. постановено по гр. д. № 1127/2017г. по описа на Районен съд Айтос. Считат решението за необосновано, неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закон и при нарушение на съдопроизводствените правила. Счита, че нормативно предвидените действия по издаване на оспорената заповед са извършени в пълен обем. Прави искане да се отмени оспореното решение и да се потвърди заповед № РД 11-598/09.11.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас, алтернативно –делото да се върне за разглеждане от друг състав на съда.

Ответниците – „Зименс“ ООД с ЕИК ***, гр.Айтос, ул.„Добри Чинтулов“ № 4а и Г.А.Г. с постоянен адрес ***, редовно уведомени, чрез процесуалния си представител оспорват касационната жалба и правят искане обжалваното решение да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и прави искане да бъде оставено в сила обжалваното решение, като правилно и законосъобразно.

Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Айтос е отменил заповед № РД-11-598/09.11.2017г. на директора на ОД „Земеделие“ Бургас, с която на основание чл.75а, ал.1, т.3 във връзка с чл.72в, ал.3 от ППЗСПЗЗ и чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ е направено разпределение на масивите за ползване в землището на с.Дъскотна, общ.Руен. За да постанови решението си съдът е приел, че при издаване на оспорената заповед са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като назначената от кмета комисия не е разгледала документите на лицата подали декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ, респективно не е извършила да извърши разпределение, както вменява разпоредбата на чл.38, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ. Констатираното нарушение е счетено за съществено такова, поради което е отменен обжалвания административен акт.

Съгласно чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното разпореждане с материалния закон, следи служебно.

Решението е недопустимо.

В хода на производството пред районния съд е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила при конституирането на страните, обуславящо недопустимост на съдебното решение.

С разпоредбата на чл.154, ал.1 от АПК законодателят е вменил като процесуално задължение на съда служебното конституиране на страните по делото. Същото е процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство и решението, постановено при липсата на задължителна страна и/или участие на ненадлежна такава, подлежи на обезсилване.

Съгласно чл.153, ал.1 от АПК, страни по делото са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица, които съдът конституира служебно.

В нарушение на посочените разпоредби, административният орган издал обжалвания акт не е конституиран и не е участвал в съдебното производство. Административният орган, този, който по силата на закон е овластен да издаде процесната заповед е длъжностното лице, посочено в чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, а именно директора на съответната областна дирекция „Земеделие“. В конкретния случай директорът на ОД „Земеделие“ Бургас е издателя на обжалваната заповед и той е следвало да бъде конституиран като ответник и призован за участие в съдебното производство, а не както неправилно е конституирана и участвала Областна дирекция „Земеделие“ Бургас. Като е провел съдебното производство с участие на ненадлежна страна и без да конституира и призове за съдебно заседание надлежната такава - административния орган, издал оспорения акт, районният съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните норми.

На следващо място, районният съд е постановил своето решение, без да е изпълнил задължението си да осигури надлежното участие и на заинтересуваните страни в съдебното производство, за които обжалвания административен акт е благоприятен, доколкото посредством него за тях се създават права, които права биха били засегнати при евентуалната отмяна на акта. Административният орган е изпълнил своето задължение по чл.152, ал.3 от АПК и е представил списък на заинтересуваните лица в производството и е посочил адресите им за призоваване (л.8 от гр.д.№ 1127/2017г.), въпреки това, съдът не е конституирал тези лица, съответно те не са взели участие в производството, поради което правото им на защита е нарушено. Като не е конституирал посочените в списъка лица, като заинтересовани страни в производството, първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

С оглед на изложеното и на основание чл.221, ал.3 от АПК, решението на първоинстанционния съд, следва да бъде обезсилено, а делото да бъде върнато за  ново разглеждане, от друг съдебен състав, при което да бъдат надлежно конституирани в производството ответника и всички заинтересувани страни.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 69/10.04.2018г. постановено по гр.д.№ 1127/2017г. по описа на Районен съд Айтос.

ВРЪЩА делото на Районен съд Айтос, за ново разглеждане от друг съдебен състав, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                                          2.