ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1416по описа за 2017година

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Б.Б. редовно уведомена, не се явява,не изпраща процесуален представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б.Б.  редовно уведомена, не се явява,не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован,  изпраща процесуален  представител адв.Й., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  „ШАРЛОПОВ СОЗОПОЛИС” ЕАД, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

По хода на делото:

АДВ.Й.:Моля да не  се дава  ход на делото по следните съображения:  Считаме, че жалбата е недопустима, предвид това, че по смисъла чл.131, ал.1 ЗУТ липсва качеството на заинтересована страна на жалбоподателите, предвид това, че същите  не са фигурирали като собственици в кадастъра.Видно от приложената справка по делото, там е записан техния праводател – баща им, на когото са извършени съответните процедури  по обявяване. В случай, че не приемете това ни възражение, считаме че жалбата е недопустима по смисъла чл.131, ал.2 от ЗУТ предвид това, че  жалбоподателите и техния имот не са непосредствено засегнати от предвижданите изменения на ПУП, които предвиждания са на шест метра от имотната граница, видно и от представения по делото ПУП, стр.151 от делото и съответното частично изменение с ПРЗ.С оглед на тези съображения считаме, че жалбата е недопустима и моля за определение в този смисъл.

Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител на ответния орган намира, че ход на делото  в днешното съдебно заседание  не следва да бъде даван.Производството  по него следва да бъде прекратено, а жалбата на жалбоподаелите оставена без разглеждане,  поради следните мотиви:

На първо място на листи от №188 до №193 от делото  е приложена извадка от кадастралния регистър на недвижимите  имоти на община Созопол. Видно от същата,  като  титуляр  на правото на собственост респ. носител на други вещни права на посочените от жалбоподателите имоти в кадастъра е вписан Б.И.Б.. При преценка разпоредбата на чл.131, ал.1 от ЗУТ във връзка с установеното,  съдебния състав констатира, че двете жалбоподателки не отговарят на условията  да бъдат заинтересовани лица в производството по одобряване изменението на ПУП, доколкото същите не фигурират в кадастралните регистъри.

На следващо  място при изследване не хипотезата на чл.131, ал.2 от ЗУТ относно обстоятелството, засегнат ли е  имот с пл. № 67800.6.145 представляващ УПИ ХVІІ по ПУП на гр. Созопол непосредствено, в предвижданията в заповедта за изменение на ПУП, съдебния състав  взема предвид графичната част,  представена от ответната страна на л.№151  от кориците на делото,  видно от която  УПИ ХVІІ не попада в  хипотезите на нито една  от  точките на чл.131, ал.2 от ЗУТ, доколкото не е заегнат от заповедта за изменение на ПУП, не се явява съседен  на имотите, предмет на изменението, нито е такъв през улица, макар това да е ирелевантно доколкото не са налични данни в заповедта за намалени отстояния.

Не на последно място съдебният състав следва да отбележи, че е предоставил възможност на жалбопадателите да депозират такса за назначена съдбно-техническа експертиза/СТЕ/, с цел евентуално  доказване на тезата им противна на изложената дотук. Съдебният състав в свое разпореждане от 27.06.2017 година,   връчено на жалбоподателите на 05.07.2017 година, чрез процесуалния  им представител е предупредил същите,  че при невнасяне на депозита за изготвяне на  допусната СТЕ съдебния състав ще приеме, че жалбоподателите  не са заинтересовани страни по  чл.131, ал.2 от ЗУТ и ще прекрати производството по делото.

Доколкото към настоящият момент липсва  депозирана от страната информация за извършено плащане на  депозита по допуснатата СТЕ, съдебния състав намира това обстоятелства за поредно основание  за прекратяване на производството по делото.Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.Б.  и М.Б.Б. срещу заповед №8-Z-101/13.01.2017 година на кмета на гр.Созопол.

 

ПРЕКРАТЯВА производството  по административно  дело №1416/2017 година по описа на Административен съд град Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за ответната страна и от датата на уведомяване за жалбоподателите.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:28 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: