ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 10.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на десети октомври                            две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1415 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Карнобат, редовно призован, се представлява от адвокат Е.М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., редовно призован, се  представлява от адвокат А.А., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  Община Карнобат против решение № РД-02-36-492/18.05.2018 г.  на заместник- министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „региони в растеж“ 2012-2020 в частта по т.1, с което се отказва верифициране на разходи  по договор BG16RFOP001-2.001-056-С03-S-05 от 04.07.2017 г., сключен с изпълнител „Партньори-А.Т.“ЕООД в размер на 403 668,52лв., отчетени в искане за междинно плащане по горепосочения договор.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по оспорваното решение с писмо вх.№8709/02.08.2018 г. от ответника.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя е  доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата срещу  решение  от 18.05.2017 г. заместник- министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „региони в растеж“ 2012-2020  в частта  по точка 1, в която се отказва да се извърши верификация  по заявено от нас плащане за 403 668 лева на две основания. Едното от основанията е, че ние не сме представили коригирана информация в размяната на документи и не сме разделили разходи за инженеринг и други допустими за тях разходи от недопустимите, което според нас е практически неизпълнимо и невъзможно.  Второто основание, че не е одобрил цялата сума, което оспорваме, че като допустими разходи се отчита  енергийни спестявания на първична енергия.  Ние считаме, че когато е сключван договорът за безвъзмездна финансова помощ, тогава приложими при подбор не са искали, не са визирали достигнат  процент на енергия спестяване за повече 60%  да бъде първична енергия. В договора липсва такова понятие първична енергия. По- късно  при подбор на 002 проверки, вярно се залага такова изискване на стр.19, а именно  процентът енергийни спестявания да се изчислява само на база разход на първична енергия. Има две понятия потребна и първична енергия, като това понятие първична енергия е на по-късен етап  въведено. Моля тази информация да се изиска от ответника, а именно процедура на подбор на проекти  BG16RFOР 001 – 2 .002. Ние твърдим, че договорът, който е сключен по насоки за кандидатстване по процедура, е с код същия, но завършващ на 001. Имам насоките. Това е така наречената първа подборка и  нашия проект е по първата подборка, където няма понятие първична енергия.

По 002  вече първичната  енергия се  повява, но това не важи за проекта по който ние работим по 001. Представям разпечатка от цитираните насоки за кандидатстване, а именно Насоки за кандидатстване BG16RFOР 001 – 2 .002, където процента енергоспестяване са по първична енергия, но ние сме по 001. Оттеглям искането за представяне на тези доказателства, тъй като представих извадка сайта, който е публичен и съдът може да се запознае с тях. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ А.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства в днешно съдебно заседание. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.  Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка писмени доказателства и тези представени в днешното съдебно заседание от адвокат М., а именно подбор на проекти  BG16RFOР 001 – 2 .002..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените обжалваното решение на заместник- министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „региони в растеж“ 2012-2020  в частта  по точка 1, в която се отказва да се извърши верификация  по заявено от нас плащане на основание чл.57, ал.1, т.2 от ЗУСЕСИФ. Ние твърдим, че заявените от нас разходи попадат по документацията насоки  за кандидатстване на първи етап като неправилно се отказва верификация на целите разходи с мотиви, че не сме разделели разходите допустими от недопустими. Не можем практически това да го направим. Твърдим, че сме постигнали необходимите енергийни разходи  по тогава относимите критерии, по които сме кандидатствали. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, за което представям доказателства.

 

 АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите така предявената жалба, като имате предвид мотивите изложени в  № РД-02-36-492/18.05.2018 г.  на заместник- министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „региони в растеж“ 2012-2020 и моля да потвърдите решението. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски в настоящото производство, за което представям списък на разноските. Моля да определите и срок за представяне на писмени бележки, в които ще изложим мотиви за изискването на 60% енергийни спестявания на първична енергия.

 

АДВОКАТ М.: Правя възражение за прекомерност.

 

АДВОКАТ А.: Възнаграждението е съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения в минимален размер.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: