ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.07                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 Административно дело номер 1415 по описа за 2018 година.                 

 

        На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Карнобат, редовно призован, се представлява от адвокат Е.М., надлежно упълномощен, с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., редовно призован, се  представлява от адвокат А.А., надлежно упълномощен, с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ М.: Госпожо съдия,  моля да не се дава ход на делото в днешното съдебно заседание, тъй като не е приложена цялата преписка, включително и доказателства, които сме депозирали с жалбата. Това са доказателствата по т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 по жабата ни. Административният орган е представил само решенията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и обжалваното решение, но считаме, че същите са относими към спора. Отделно от това с оглед задължението на съда да извършва служебна проверка относно валидността на обжалвания акт, би следвало да се представят и доказателства за материалната компетентност на административния орган, подписал обжалваното решение, като ръководител на управляващия орган. Подписът е на заместник министър Д.Н., но за да има и качествата на управляващия орган, това се удостоверява чрез актове на овластяване.  Същите са от значение за делото. Моля да задължите административния орган, чието задължение е да окомплектова преписката, да ги представи.

АДВОКАТ А.: Оставям по преценка на съда.

 

 Съдът с оглед възраженията на жалбоподателя, като констатира, че по делото липсват доказателства относно компетентността на органа и преписката не е приложена в цялост

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

УКАЗВА на ответника в 15-дневен срок от днес да представи цялата преписка надлежно заверена, включително и доказателства относно компетентността на органа. Доказателствата, фигуриращи в преписката, следва да бъдат представени под опис, с препис за другата страна.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2018 година от 14:30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: