ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На десети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1415 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хърайзън Девелопмънтс” ЕООД – Ю.Ш., редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат К.Т., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против мълчалив отказ на орган по приходите при община Несебър да издаде Акт за задължения по декларация за дължими от жалбоподателя данъци и такси за 2013 г., 2014г. и 2015г., мълчаливо потвърден от началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата в цялост. Моля да приложите за справка съдебно решение по адм.д. №1939/2017г. по описа на Административен съд Бургас, като случаите са аналогични.

Няма да ангажирам други доказателства.

 

По делото в придружителното писмо, е изложено становище на ответника по спора, според което, жалбата е недопустима, тъй като искането за издаването на АУЗД по реда на чл.107 от ДОПК е недопустимо. Според ответникът претенцията на жалбоподателя не може да бъде удовлетворена по този ред, тъй като той е платил задълженията си, а в този случай органът не дължи произнасяне с АУЗД. Ответникът счита, че искането на жалбоподателя за възстановяване на надвнесени суми следва да се удовлетвори по чл. 128, ал.1 от ДОПК.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства, от които се установява как административният орган е определил предназначението на имотите, както и справка за начина, по който е определена дължимата такса битови отпадъци (ТБО) за всеки от имотите, която да включва базата и ставката за определяне на таксата.

ПРЕДУПРЕЖДАВА началника на отдел началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, че при неизпълнение в срок на разпореждането на съда, на основание чл.89, т.2, във вр. чл.91, ал.1 от ГПК съдът ще му наложи глоба.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.12.2017г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на ответника с вменените му задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.41 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: