ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети февруари                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1415 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:21 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хърайзън Девелопмънтс” ЕООД – Ю.Ш., редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат Т., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Ответникът началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 12.12.2017г. е постъпила молба от адвокат Т., в която са формулирани три въпроса към съдебно-икономическа експертиза.

ДОКЛАДВА, че на 06.02.2018г. е постъпило становище от юрисконсулт Радев, в което се твърди, че производството е недопустимо, поради другото производство, образувано отново от жалбоподателя за издаване на Акт за прихващане и възстановяване, както и поради обстоятелството, че жалбоподателят е платил задълженията, за които иска издаване на АУЗД. В условията на евентуалност, в случай, че съдът не приеме доводите за недопустимост, пълномощникът на ответника е формулирал два въпроса, които не касаят съдебно-икономическата експертиза, поискана от жалбоподателя, а имат отношение към спорния въпрос дали имотите, за които са определени спорните задължения, са жилищни и нежилищни.

Към становището си процесуалния представител на ответника е представил Акт за прихващане и възстановяване № МДТ-78/11.12.2017г., издаден от орган по приходите при Отдел „Местни данъци и такси“ на община Несебър, с който е отказано прихващането или възстановяването на сумата от 19 863,78 лв.

На 19.02.2018г., с определение №381, съдът допусна две експертизи. Едната е съдебно-икономическа експертиза, според исканията направени от жалбоподателя, а другата е съдебно-техническа експертиза, според въпросите зададени от ответника, както и един въпрос, който съдът формулира към тази съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Т.: Запознат съм със становището на ответника за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Имаме издадено разрешение за строеж и удостоверение за експлоатацията на сградата и като такава е декларирана.

Тъй като разбирам, че се допуска и съдебно-техническа експертиза, моля да ми бъде даден три дневен срок да си коригирам въпросите, като мисля, че единият от въпросите ще отпадне. Посочил съм три въпроса и искам да ги прецизирам, тъй като мисля, че въпрос 3 ще отпадне, с оглед назначената съдебно-техническа експертиза. Моля съдът да ми даде възможност, в 3-дневен срок да коригирам въпросите. Първият въпрос и него ще го конкретизирам.

Към втория въпрос - вещото лице да установява внесени суми съгласно посоченото в молбата ми по т.1 в експертизата, дали се установяват надвнесени суми и в какъв размер, спрямо констатациите, които ще даде по т.1 от въпросите ми. Желанието ми е за срок. Мисля да извадя един въпрос.

Ще искам да задам и въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания.

 

С оглед направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя, по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес, да допълни въпросите си към допуснатата вече съдебно-икономическа експертиза, като му УКАЗВА, че в случай, че зададе нови въпроси, това ще повлияе върху размерът на първоначалния депозит.

ДАВА възможност на същата страна, в същия срок, да формулира, в случай, че желае, въпроси и към допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.04.2018г. от 11.55 ч., за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се съобщи незабавно на вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: