ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети април                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1415 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хърайзън Девелопмънтс” ЕООД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат Т., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Ответникът началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице инж. П.Ш..

Не се явява вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Т. на 22.02.2018г., в която са зададени още два въпроса към вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

Съдът докладва още на страните, че с молбата на адвокат Т. от 22.02.2018г., след конкретното формулиране на двата въпроса, за които беше докладвано, процесуалния представител на жалбоподателя е направил анализ на въпроса, който съдът формулира и е изложил свое тълкуване за това, какво е конкретното съдържание на въпроса, зададен от съда. В този смисъл съдът УКАЗВА на страната, че тя не може да тълкува въпросите и конкретното съдържание се съдържа в самия въпрос. Нищо, освен въпросът, не следва да се тълкува разширително или стеснително.

ДОКЛАДВА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е постъпило на 30.03.2018г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК,

ДОКЛАДВА постъпили две молби от вещото лице по съдебно-икономическата експертиза М.Д.. С първата молба от 23.03.2018г. вещото лице е поискало съдът да го снабди със съдебно удостоверение, което да му послужи пред отдел „Местни данъци и такси“ на Община Несебър, а с втората молба, от 11.04.2018г. вещото лице е посочило, че му е необходимо още време за изготвяне на съдебно-икономическата експертиза и запознаване със съдебно-техническата експертиза и иска съдът да му предостави този срок.

ДОКЛАДВА, че с протоколно определение от 05.12.2017г. е изискано административно дело № 1812/2016г. по описа на Административен съд Бургас и същото е предоставено по настоящото дело

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му както следва:

Инж. П.С.Ш., 61г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: Жилищата заемат ли повече от 60 на сто от РЗП на сградата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да.

АДВОКАТ Т.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: На последната страница от заключението, цитирате чл. 95, ал.2 от Наредба №7, която гласи следното: (цитира нормата от наредбата)

Означава ли, че според Вас сграда, респ.обектите в нея ги приравняват към общежитие, мотел, пансионат, според вас са еднотипни ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не ги приравнявам. Попада в категорията „и други“, тъй като е жилищна апартаментна сграда за сезонно ползване, каквито има хиляди изградени по българското Черноморие.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Имах предвид, че са идентични и че са в тази група. Т.е. правилно ли е да се каже, че това е апартаментен туристически комплекс?

АДВОКАТ Т.: Възразявам на този въпрос.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Вещото лице изследва самия проект, характеристиките на обектите и дава заключението. Вещото лице сочи чл.95 от Наредба №7.

АДВОКАТ Т.: Възразявам, въпросът е правен.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Първо искам да кажа, че в нашето законодателство няма определение на „апартамент“. Това е наложено от западните стандарти, но няма такова определение, макар че се ползва от проектанти, строители и от другите държавни институции. В самото разрешение за строеж сградата е описана като жилищна, в удостоверението, с което е въведена в експлоатация, е описано като жилищна. По същия начин предназначението на сградата, нанесено в кадастралната карта, там сградата е описана като жилищна. Аз съм подчертала, че е жилищна сграда за сезонно ползване.

В тази връзка органът, издал разрешението за строеж е община Несебър, органът издал удостоверение за експлоатация е община Несебър. Същият орган прави категоризация на част от тези апартаменти с изрично удостоверение по Закона за туризма, като там вече те придобиват статут на търговски курортни апартаменти, т.е. със съответно обслужване и изискване по Закона за туризма. Така, че моето лично мнение е че те висят в противоречие, веднъж не признават, че сградата е жилищна, а след това –друго. Повтарям, сградата е жилищна за сезонно ползване.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Понеже е направена връзка между чл. 95, ал.2 от Наредбата, който цитирате, относно местата за паркиране, въпросът ми е сградите, които са описани в чл. 95, ал.2 от Наредбата, местата за паркиране се определят на база брой легла. Вие в проекта виждали ли сте за какъв брой легла са предвидени, сумарно?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В проекта няма брой легла. Сградата е апартаментна жилищна сграда.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: И хотелът е жилищна сграда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Там има леглова база.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Тъй като няма конкретен отговор или поне становище, в обектите има ли изградени комини или не, или предвидени ли са такива?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Няма предвидени и изградени комини, но те не са задължителни за сградите.

АДВОКАТ Т.: Възразявам, комините не са предмет на спора. Имаме надлежно издадено разрешение за строеж и удостоверение за експлоатация.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Бих искала да поясня, че комините са задължителни в кухни и дневни само в жилищата за постоянно обитаване.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В такъв случай, какво разбирате вие под жилище за сезонно ползване?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В самия въпрос се съдържа и отговора, че жилищата са предназначени за ползване за определен период от време в годината.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Ако аз придобия един такъв обект и реша да живея в него, обектът за сезонно ползване ли ще бъде или какъв ще бъде?

 

Съдът към юрисконсулт Р.: В момента водите спор с вещото лице, което е недопустимо. Вещото лице отговори на въпроса ви какво има предвид под жилище за сезонно ползване.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Когато е собственост на фирмата, е …?

В обстоятелствената част на експертизата, на стр.2, абзац трети отдолу нагоре казвате: „в повечето апартаменти са предвидени места за вграден гардероб (дрешник)“. Да разбирам ли, че вграден гардероб и дрешник са синоними? Това едно и също нещо ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Законодателят ясно е разграничил нещата – дрешникът може да бъде и съвсем самостоятелно помещение.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Вие какво влагате в това понятие?

В повечето апартаменти вградените гардероби са в предверията. Аз останах с впечатлението, че това е едно и също нещо.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Ако гардеробът не бъде вграден – дрешник ли е или гардероб, или е едно и също?

Опитвам да разбера критериите, по които вещото лице прави разграничения между дрешник и гардероб.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В някои от апартаментите има ниши от едната страна на прозореца или от двете страни на прозореца, които представляват самостоятелни помещения, и по тази причина съм използвала термина „дрешник” защото то може да бъде и дрешник.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Казахте, че това са самостоятелни помещения?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Това е ниша, част от всекидневната, която има самостоятелен вход, аз го разбирам като самостоятелен вход. В проекта е отразено като ниша.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Може ли да направите копия на проекта, за да го приложим по делото. Аз също съм разглеждал проекта, включително с трима техници.

Съдът към юрисконсулт Р.: Ако искате да представите проект, представете го.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Въпросът е за тази ниша, за това искам да уточня с вещото лице.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Това е самостоятелно помещение, това е.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: С какви размери са тези ниши?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм ги мерила.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Приблизително, ако може да кажете?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не съм ги мерила, не ми е било поставено като задача. Човек може да влезе вътре и да види.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Все пак някакви средни размери може ли да кажете, не искам точно да отговорите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не мога да кажа, нямах поставена такава задача. В заключението си съм посочила в таблицата къде има ниши и къде няма.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В какви помещения се намират тези ниши?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Те се намират в дневните, само в дневните.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Правилно ли съм разбрал, че те се намират в дневните, но са самостоятелно помещение.

Съдът към юрисконсулт Р.: Моля, задайте въпрос.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: След като се намират в дневните, тази ниша самостоятелно помещение ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не се намира в дневната, а от дневната може да се влезе в нея (в нишата).

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Ако зад врата има четири страни, това е самостоятелно помещение, така ли да разбирам.

Тези места, които са предвидени за вграден гардероб, от къде направихте извода, че са точно за вграден гардероб?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В някои апартаменти имаше вградени гардероби, като в момента не мога да посоча в кои апартаменти точно.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Ако направим оглед, може ли да ги посочите? Кога правихте огледите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Огледът съм направила края на месец февруари - началото на месец март, не мога точно да цитирам датата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Приключих с въпросите. Всъщност имам още един въпрос:

В описанието на обектите, които са посочени в легенда, кои са категоризираните апартаменти?

Съдът предяви на страните таблицата от заключението на вещото лице на л.519.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Категоризирани са Апартамент 5, апартамент 20, апартамент 44, апартамент 42, апартамент 52, апартамент 53, апартамент 31, апартамент 23. Мисля, че са тези.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на съдебно-техническа експертиза. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото административно дело №1812/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се предостави възможност на вещото лице по съдебно-икономическа експертиза да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Няма да соча доказателства. Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.06.2018 от 11.45 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: