ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1415 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хърайзън Девелопмънтс” ЕООД – Ю.Ш., редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат К.Т., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че на 30.10.2017г. от началника на отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър са постъпили писмени доказателства, придружени с молба.

 

АДВОКАТ Т.: Запознат съм с представените доказателства.

Оспорвам размерът на начислените такси, като считам, че методът не е правилен.

Ако ми се даде възможност, да конкретизирам въпроса към вещо лице, моля да се назначи експертиза, като вещото лице да изчисли коя стойност се взима предвид, при определяне на данъка. Моля да ми дадете срок по-голям срок, мисля че 10 дни ще са достатъчни, за да прецизирам въпросите, в случай, че бъде допусната такава експертиза.

Представям експертиза по адм.д. № 1812/2016г. по описа на Административен съд Бургас, както справка от счетоводството на дружеството в табличен вид за надвнесените от нас данъци, справка за надвзетите суми за ТБО и ДНИ.

От представената справка са видни 11 декларации. Едната сграда е построена с цел продажба на имоти, а друга с цел отдаване под наем. За тези 11 апартаменти има декларация и са облагани с по-висока такса, но не ни става ясно защо се облагат с такава такса. Тъй като в чл.14, ал.3 от ЗМДТ гласи „При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1“. Ние сме подали декларации, отдаваме ги под наем и въпреки това всички данъци са с по по-високата ставка.

Моля да приложите по делото адм.д.№1812/2016г. по описа на Административен съд Бургас, като считам, че в това дело се разглежда същият въпрос и по делото има доказателства, които могат да послужат за разрешаване на процесния спор.

Твърдението ми е, че таксите не се изчисляват по един и същи начин и ще посоча други дружества, ако намеря такива в молбата с въпросите към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.401 ил. 402 от делото.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да депозира по делото молба, в която да формулира въпроси към съдебно-икономическа експертиза, във връзка с направеното доказателствено искане.

ДА СЕ ПРИЛОЖИ по делото адм.д.№1812/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2018г. от 11.55ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: