ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети юли                                                две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 1414 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Х.К., редовно и своевременно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТДИРЕКТОР НА ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к.К.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото. Представям и моля да бъде приета молба от адв.М., в която същия заявява, че желае да бъде даден ход на делото. Молбата е придружена с пълномощно и договор за правна защита и съдействие.

Ю.К.ИВАНОВА: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от К.Х.К., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. Б.М.от САК, против Заповед № 3232з-498/12.02.2018г. на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ – гр.София, в частта й по т.ІІ, с която е временно ОТСТРАНЕН от длъжност младши експерт К.Х.К. и е разпоредено да му бъдат иззети служебната карта, личен знак и оръжие.

Моли за отмяна на заповедта в оспорената й част.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата и няма да соча други доказателства.

Ю.К.ИВАНОВА: Оспорвам жалбата. Няма да соча  доказателства. Моля, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: В молбата, която представих от името на моя процесуален представител адв.М. са изложени основанията,  които според нас обосновават отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна. Поддържам изложените по същество аргументи на моя  защитник. Представям от негово име и списък на разноските, които моля да ни бъдат присъдени.

Ю.К.ИВАНОВА: Моля да отхвърлите жалбата. По отношение на разноските правя възражение за прекомерност и ако уважите жалбата да ги определите до минималните размери, тъй като делото не се отличава с правна сложност. Защитникът не се е явил в днешното съдебно заседание, за да се събират допълнителни доказателства. Моля, да ми предоставите срок за писмени бележки.

Съдът определи 5 дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: