Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

 1653      /05.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева  

ЧЛЕНОВЕ: Румен Йосифов

Веселин Енчев

при секретар И. Ламбова и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 1413/2018 година 

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „МиС фарма груп“ ООД – Бургас с ЕИК 203504679 и съдебен адрес *** против решение № 168/16.04.2018 година по н.а.х.д. № 150/2018 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 02-001224/18.12.2017 година на директора на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас (НП).

С НП на касатора, за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева.

Касаторът оспорва изводите на първоинстанционния съд за наличието на трудовоправно отношение между страните. Заявява, че между дружеството и И. *. Енев е имало гражданско правоотношение, доказателствата за което не са били взети предвид от съда. Поддържа, че размерът на наложената санкция не е обоснован от наказващия орган, а РС не е отчел това обстоятелство. Иска отмяна на съдебното решение, не формулира изричен петитум относно НП.

 

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав счете за неоснователна.

Касаторът е санкциониран за това, че при извършена проверка на 16.08.2017 година в 11:50 часа, в стопанисвана от него аптека, намираща се в град Свети Влас, комплекс „Вега“, яхтено пристанище „Братя Диневи“, е установено на място лицето И. *. Енев с ЕГН ********** да полага труд като „помощник - фармацевт“, без сключен трудов договор, в нарушение на чл.62 ал.1 от Кодекса на труда.

РС е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е приел, че установеното деяние е съставомерно и е обосновал извод за правомерно ангажиране отговорността на дружеството на соченото основание. Наложената имуществена санкция съдът е преценил за правилно определена, предвид установените с протокола за проверка обстоятелства.

Настоящият съдебен състав приема следното.

Напълно се споделят мотивите на РС относно доказания факт на престиране на труд в полза на търговеца - като работодател - от лице, с което не е сключен трудов договор в писмена форма. С разпоредбата на  чл. 62, ал.1 от КТ е вменено задължение на работодателя да сключи трудов договор в писмена форма с работника преди постъпването му на работа. За да е осъществен състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността на търговеца, е необходимо наличие на трудово правоотношение, което се характеризира с определени особености: работно време, работно място, характер на извършваната работа (трудова функция), трудово възнаграждение, за което правоотношение няма сключен трудов договор в писмена форма. В производството пред РС са установени всички съществени елементи на правоотношението между търговеца и И. Енев, от които може да бъде направен извод, че  е налице трудово правоотношение.

Възраженията на касатора за липсата на трудовоправно отношение  между страните, поддържани и пред настоящата инстанция са неоснователни и се опровергават от съдържащите се в административната преписка документи. И. Енев се е вписал в справката по чл.402, ал.1, т.3 и ал.2 от КТ като работещ за дружеството, на длъжност „помощник - фармацевт“, с работно време 09:00 – 11:00 часа и 17:00 – 22:00  часа, два почивни дни седмично и почивки в рамките на ежедневното си работно време, както и конкретно трудово възнаграждение, за което е положен и подпис (лист 14 от н.а.х.д. № 150/2018 година). Тези доказателства опровергават тезата на жалбоподателя, че отношенията имат за предмет престиране на определен резултат по гражданско правоотношение. Подобно възражение жалбоподателят не е направил по време на проверката, такова не е вписано в съставения АУАН и едва впоследствие с жалбата е представен граждански договор за извършване на дейност. Сключването на граждански договор има за предмет постигането на определен/конкретен резултат и в този смисъл вписания в него предмет (лист 6 от н.а.х.д. № 150/2018 година), както и естеството на функциите, предписани на „изпълнителя“, не се вмества в хипотезата на гражданското правоотношение.

За процесното нарушение санкционната разпоредба на чл.414, ал.3 от КТ предвижда санкция от 1 500 лева до 15000 лева. Съдът е изложил мотиви, че размерът съответства на степента и характера на обществената опасност на нарушението, както и с оглед естеството на обекта, в който е осъществено (аптека) и свързаните с това отношения по осигуряване живота и здравето на гражданите С оглед на конкретния случай, санкцията е под средния размер, който се явява адекватен за постигане целите на закона по специалната и генералната превенция. Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 168/16.04.2018 година по н.а.х.д. № 150/2018 година на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: