О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер1370               21.08.2012г.           Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ІІІ състав, на двадесет и първи август хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Димитров

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административен характер дело номер 1413 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на “Дъбрава” ЕАД,  гр. Бургас с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. *** против заповед № РД - 05 – 136/21.06.2012г. на Директора на териториално поделение “Държавно горско стопанство” Карнобат. С Отделна жалба е оспорено пред същия адм. състав и допуснатото с обжалваната заповед предварително изпълнение на същата.

Поради липса на нередовности по жалбата, делото е било насрочено за 03.09.2012г. Преди даване ход на делото в открито съдебно заседание е постъпила писмена молба, с вх. № 6239/20.08.2012 г. от законния представител на оспорващия “Дъбрава” ЕАД,  гр. Бургас с ЕИК ***, с която се заявява, че на основание чл. 155, ал. 1 и ал. 3 от АПК, се отказва от оспорването на посочения по-горе индивидуален административен акт. Моли се производството по делото да бъде прекратено.

Съдът, като взе предвид подадената молба за отказ от жалбата, приема, че са налице условията на  чл. 159, т. 8, във връзка с чл. 155, ал. 3 от АПК, и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство следва да бъде прекратено. С отказът от оспорване оспорващият е извършил действие по разпореждане с предмета на делото, водещо до десезиране на съда. Видно е от публичната информация на Търговския регистър, че именно лицето Д.С. е е законен представител на “Дъбрава” ЕАД и като такъв е упълномощен по силата на закона за обсъжданото процесуално действие.

По изложените съображения и на основание  чл. 159, т. 8 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на “Дъбрава” ЕАД,  гр. Бургас с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. *** против заповед № РД - 05 – 136/21.06.2012г. на Директора на териториално поделение “Държавно горско стопанство” Карнобат.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1413/2012г. по описа на Административен съд, гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ:____________________