ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХХІІ Административен състав

На двадесет и шести октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

 

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 1411 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Н.Ф.“ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Директора на РИОСВ-Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., представя пълномощно.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЮК.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, предвид становищата на страните и липсата на процесуални пречки,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от „Н.Ф.“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С., представлявано от управителя П.Г.против Заповед №РД-69/18.05.2018 год. издадена от Директора на РИОСВ-гр.Бургас,с която на основание чл.158 т.3 и т.4,чл.159 ал.1 и ал.2 и чл.160 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ на жалбоподателя е наложена ПАМ-спиране производствената дейност на ферма за отглеждане на животни с оператор „Н.Ф.“ЕООД.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 7799/09.07.2018г. административната преписка, предоставена от ответника.

ЮК.К.: Оспорвам жалбата. Представям договор за наем от 19.05.2015 година, сключен между „Л.А.М.“ АД и „Н.Ф.“ЕООД , въз основа на който наемодателят ползва имота за временно отглеждане на животни – птицеферма.

Представям и наказателно постановление №5/16.02.2017 година  срещу „Н.Ф.“ЕООД с обратна разписка. Това  наказателно постановление не е обжалвано и е влязло в сила.

Няма да представям други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка постъпила с вх. № 7799/09.07.2018г..

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно договор за наем от 19.05.2015 година.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

ЮК.К.: Моля да потвърдите издадената заповед като законосъобразна  и правилна. Видно от представените доказателства по безспорен начин се установява, че от дейността на птицефермата се извършва замърсяване на околната среда. Дружеството многократно е проверявано, многократно са давани предписания да отремонтира и почисти лагуната, за да не се изхвърлят там отпадъци. С предходна заповед, която не е обжалвана и също е влязла в сила, дружеството-жалбоподател „Н.Ф.“ЕООД е правил нарушения като развалял цялостта на пломбата, която е направена и поради това директорът на РИОСВ - Бургас издаде настоящата заповед за ново пломбиране и затваряне на производството. От днес представено наказателно постановление е видно, че дружеството е нарушител и за да спре нарушаването на екологичното законодателство, е наложена и настоящата заповед, която заповед е издадена от оторизиран орган в законопредвидената форма. Моля да я потвърдите и да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: