Р Е Ш Е Н И Е

 

           Номер             19.12.2008г.              град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесети ноември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:  Т.Е.

        Членове:  1.Л.А.

                           2. Д.Д.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор В. Ч. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1411 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на “ХотелБедс” ООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителите Б. А. Х., Х. В. Б. и Ф. М. Т. заедно и поотделно против Решение № 259/28.07.2008г., постановено по НАХД № 85/2008г. по описа на Районен съд – гр.Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 47/07.04.2008г. и наложената на касатора имуществена санкция е намалена от 2000 лева на 1000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Доказателства по делото не са ангажирани.

Ответникът по касационната жалба – кметът на Община Несебър не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването. Не сочи доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас счита жалбата за неоснователна.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

            Производството пред Районен съд – гр.Несебър е образувано по жалба на „ХотелБедс” ООД против наказателно постановление № 47/07.04.2008г., издадено от кмета на Община Несебър, с което на дружеството е наложена имуществена санкция от 2 000 лева на основание чл.91 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър за нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от същия нормативен акт. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, районният съд изменя атакуваното постановление като намалява размера на санкцията на 1000 лева. Приема за установено, че към 19.02.2008г. касаторът е допуснал нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци (хартия и офис документация) в района на главен път Бургас – Варна, над „Ханска шатра”, в дясно от пътя и непосредствено до собствения му хотел. Релевантните за спорното правоотношение факти са доказани в хода на съдебното следствие чрез приложените в преписката писмени документи и показанията на свидетелката М. При извършената проверка за законосъобразност на обжалвания акт, районният съд констатира, че нарушението съставлява инцидентна проява, което го мотивира да намали размера на имуществената санкция. В сезиращата жалба касаторът навежда доводи за нарушение на чл.43, чл.40 и чл.42, т.5 от ЗАНН и оспорва авторството на деликта.

            Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на НРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Според правилото на чл.43, ал.1 от ЗАНН актът за установяване на административно нарушение се подписва от съставителя и поне един от свидетелите, посочени в него и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и да го подпише със задължението да уведоми наказващия орган при промяна на адреса. В настоящия случай субект на административнонаказателната отговорност е дружество с ограничена отговорност „ХотелБедс”, което според данните от приложеното удостоверение за актуално правно състояние се представлява от управителите Б. А. Х., Х.В. Б. и Ф. М. Т. заедно и поотделно. От съдържанието на инкорпорираната в АУАН разписка се установява, че същият е предявен на лицето Г. К. с отбелязване на качеството й представител. Това обстоятелство е анализирано в мотивите на проверяваното решение и е квалифицирано като несъществено нарушение на процесуалните правила. Аргумент в подкрепа на решаващия довод първоинстанционният съд извежда от факта, че К. е служител в дружеството, в който смисъл е съдържанието на приложената по делото визитка. Настоящият касационен състав не споделя изразеното от районния съд разбиране. Нормата на чл.43, ал.1 от ЗАНН е императивна и стриктното й прилагане гарантира правото на защита на привлеченото към отговорност лице. Актът за установяване на административно нарушение трябва да се предяви на представляващия дружеството. В конкретния случай по делото не се съдържат доказателства, които да удостоверят надлежно, че Г. К. представлява дружество или е упълномощена за това. Обстоятелството, че същата изпълнява трудова функция следва да се установи пряко – с договор или длъжностна характеристика, а не посредством визитна картичка. Нарушението на чл.43, ал.1 от ЗАНН е съществено и съставлява самостоятелно основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.

Възражението на касатора за опорочаване на правилото, инкорпорирано в разпоредбата на чл.42, т.5 от ЗАНН е състоятелно. Инкриминираното деяние е описано обстоятелствено и разбираемо, но не е подведено под хипотезата на приложимата правна норма като допусната в акта нередовност е възпроизведена в наказателното постановление.

По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че жалбата е основателна и следва да се уважи, а решението като неправилно да бъде отменено.

            Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОТМЕНЯ решение № 259 от 28.07.2008г., постановено по НАХД № 85/2008г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 47/07.04.2008г., издадено от кмета на Община Несебър.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 47/07.04.2008г., издадено от кмета на Община Несебър, с което на „ХотелБедс” ООД със седалище и адрес на управление в *** е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.91 от Наредба № 6 на Общински съвет – гр.Несебър за нарушение на чл.13, ал.1, т.3 от същия нормативен акт.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………….

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1………………………

 

                                                                                          2……………………....