ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХХІІ Административен състав

На двадесет и шести октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

 

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1410 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „А.Т.“ ООД, редовно призован, не се явява, представлява се от адв.И.И.от БАК, която представя пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, предвид становищата на страните и липсата на процесуални пречки,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от  „А.Т.“ ООД против АУЗД №РА000107/20.02.2018 г., потвърден с решение №007/20.04.2018 на началник отдел „ПМДТУ“ при Община Созопол, с което на жалбоподателя са определени задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци в размер на 6462,35 лева главница и 863,83 лева лихва за просрочие.

 

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 6273/06.06.2018г. административната преписка, предоставена от ответника, както и доказателства от същия, постъпили с вх. № 6950/20.06.2018г.

АДВ.И.: Поддържам жалбата. Оспорвам обжалвания акт и по основания, и по размер. След запознаване с административната преписка по обжалвания акт оспорваме представените декларации, въз основа на които са начислени данъци - недвижими имоти и такса битови отпадъци, както и всички приложени към нея документи. Там са представени листи с разпределение на имоти, схеми, и други подобни. Същите не притежават белезите нито на официални, нито на частни документи по чл.179 и чл.180 от ГПК. По административната преписка не са представени документи, удостоверяващи правото на собственост и въз основа на изложените факти в тази декларация, представям нотариален акт за собственост на „А.Т.“ ООД, които са съсобственици на идеална част - 135 кв. м.от дворно място и от правото на строеж по одобрения архитектурен проект. Твърдя, че обектът не е завършен и е в груб строеж, няма разрешение за ползване на самия обект, както и не се ползва същият, нямаме реално разпределение на имотите, както и в тази декларация са му определени собствениците - не отговарят на действителното положение. Представям заповед относно започнато производство по реда на чл.178 от ЗУТ, за забрана достъпа и ползването на строеж на процесната сграда, изградена в имот с идентификатор ***от РДНСК Бургас, което е индикация, че тази сграда е в незавършен вид и няма как да бъде ползвана и няма как да ни бъдат начислявани данъци по отношение на придобиването на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Тъй като по преписката няма представени такива, ако съдът прецени, че следва да има и такава налична информация, защото са отрицателни факти, не знам дали трябва да се задължи ответника да ги представи – това са доказателства като разрешения за ползване и строителни книжа. Моля да задължите ответника да представи разрешение за строеж, разпределение на собствеността, разрешение за въвеждане в експлоатация на обектите.

Съдът с оглед направените искания по доказателствата и представените такива в днешното съдебно заседание,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка постъпила с вх.№ 6273/06.06.2018г., както и доказателства, постъпили с вх. № 6950/20.06.2018г.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание нотариален акт №36, том ІІ, рег. № 1485, дело 131/2004 година но нотариус М.И., уведомление за започнато административно производство по реда на чл.178 от ЗУТ.

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол да представи разрешение за ползване на масивна сграда, находяща се  в гр. ***, идентификатор на имота по кадастрална карта ***.

ЗАДЪЛЖАВА община Созопол да представи екземпляри от решението на Общото събрание на Община Созопол за определяне на годишния размер на ТБО, актуални към 2015-2017 г., редакцията и редакция, действала за този период на наредба на Общото събрание на Община Созопол за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Созопол. Да се представят доказателства относно реалното предоставяне на услугите, за които се събират такса битови отпадъци за всеки един от трите компонента, в това число заповед на кмета на общината по чл.63, ал.2 от ЗМДТ за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ  в съответния район, договори за възлагане на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, пътни листи, протоколи за извършена и приета работа,доказателства за извършено поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, за съществуването на депо за битови отпадъци, обезвреждане на такива и др.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2018г. от 10:20 ч., за които дата и час страните се считат уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: