Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        444                               13.03.2017 година                                   гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и трети февруари две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря М.В., в присъствието на прокурора Величка Костова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 140 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Империя-90“ ЕООД с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Любен Каравелов“ **, представлявано от управителя М.И.К., против решение № 456 от 09.12.2016 г. по НАХ дело № 1776/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. В нея се сочи, че при постановяване на съдебното решение са допуснати процесуални нарушения, изразени в неправилна преценка на събраните доказателства, въз основа на която съдът е достигнал до погрешни правни изводи. Изложено е, че приложеният в преписката работен график не е присъствена форма и не отразява отработените часове за м.юли 2016 г. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 24-001056/15.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“, с което на основание чл. 414, ал.1 от КТ е наложено на касатора „Империя-90“ ЕООД административно нарушение- имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 152 от КТ. За да постанови този резултат, НРС е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон.

Решението е правилно.

В разпоредбата на чл. 152 от КТ е регламентирано правото на работника на непрекъсната междудневна почивка с минимална продължителност 12 часа. В конкретния случай по делото е установено, че лицето М.С. с ЕГН **********, заемаща длъжността „Работник- кухня“ в обекта на касатора, е полагала труд до 23.00 часа на 12.07.2016 г. и от 10.00 часа на 13.07.2016 г. В този смисъл са данните от приложения по делото работен месечен график за месец юли 2016 г., представен от работодателя в хода на проверката, като възражение за неспазване на този график не е направено от последния нито при представянето му, нито по-късно в срока за възражения по акта. Напротив, от събраните гласни доказателства се установява, че задължението за осигуряване на междудневна почивка с такава продължителност не е било известно на управителя, според собствените му изявления пред проверяващите лица.

В производството пред районния съд не са допуснати сочените от касатора нарушения на съдопроизводствени правила. Съдът е изяснил делото от фактическа страна, извършил е цялостна преценка на доказателствата, обсъдил е възраженията на нарушителя и е формирал обоснован извод за неоснователност на жалбата.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата касационни основания. Ето защо обжалваното решение, като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 456 от 09.12.2016 г. по НАХ дело № 1776/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.