Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    287                 от 22.02.2016 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

    Председател: Станимир Христов

  Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.К. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 140 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на В.И.Е. ЕГН ********** с адрес *** против Решение № 206/30.11.2015г. постановено по НАХД № 395/2015г. на Районен съд Айтос, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-201/31.07.2015 год., издадено от Директор на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на касатора за нарушение на чл. 62, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 61, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 131а, ал. 1 от ЗОП е наложена глоба в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и потвърденото с него наказателно постановление, като незаконосъобразни поради съществено нарушение на процесуалните правила при постановяване на решението. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

Ответникът – Директор на Агенция за държавна финансова инспекция – София, редовно призован не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Айтос е образувано по жалба на В.И.Е. против Наказателно постановление № 11-01-201/31.07.2015 год., издадено от Директор на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на Е. за нарушение на чл. 62, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 61, ал. 1 от ЗОП и на основание чл. 131а, ал. 1 от ЗОП е наложена глоба в размер на 500 лева. За да потвърди оспореното наказателно постановление първоинстанционния съд е приел, че то е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, като при постановяването му не са установени нарушения от процесуален или материалноправен характер. Посочено е, че липсва спор между страните, че жалбоподателя е възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗОП и следователно е административнонаказетелноотговорен по чл. 131а, ал. 1 от ЗОП. В първоинстанционния акт са развити и доводи относно неприложимостта на чл. 28, б. „а“ от ЗАНН, както и по отношение на определения размер на глобата.

Решението на Районен съд  Айтос е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на АРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Настоящият касационен състав не споделя доводите, развити от Районен съд гр. Айтос, съгласно които, липсва спор, че жалбоподателя е възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което в тази насока не се установява нарушение на приложимите процесуални норми. В оспореното наказателно постановление е посочено, че В.И.Е. е действал в качеството си на възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП. Съгласно посочената правна норма, възложители на обществени поръчки са органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт. От друга страна, видно от приложеното по делото публикувано Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, като възложител е посочен Община Айтос с адрес ул. „Цар Освободител“ № 3. Анализът на нормата на чл. 7, ал. 1 от ЗОПХ и посочения в решението възложител – Община Айтос обосновава извод, че санкционираното лице – В.И.Е. не притежава качеството възложител, по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, както неправилно и незаконосъобразно е приел административнонаказващия орган.

В текста на чл. 8, ал. 3 от ЗОП е предвидено, че когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал.2 се осъществяват от лицето, което го представлява. В ал. 2 е регламентирано, че възложителите и упълномощените от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Без съмнение кметът на общината е лице по чл. 8, ал. 3 от ЗОП, защото представлява общината по силата на закона, а последната е юридическо лице съгласно чл. 14 от ЗМСМА.

В този смисъл, неправилно и незаконосъобразно, районният съд е приел, че в съответствие със закона административнонаказателната отговорност на В.Е. е ангажирана за описаното в наказателното постановление нарушение, като в мотивите на постановлението е посочено, че същия има качеството на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП. Такова качество физическото лице – кмет на съответна община, не притежава. В случая възложител на обществената поръчка по смисъла на закона е Община Айтос. Санкционираното лице В.Е. би могъл да бъде субект на конкретното нарушение само в качеството си на лице по смисъла на чл. 8, ал. 3 от ЗОП. Неправилно наказващият орган му е придал качеството на възложител, позовавайки се на чл. 7, т. 1 ЗОП, съгласно която норма възложители на обществени поръчки са органите на държавна власт, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт, като физическите лице, възложители са изчерпателно посочени: Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, тоест лица измежду които кметът на общината не попада.

Така посоченото нарушение води до незаконосъобразност на оспореното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление, без да е необходимо спора да бъде разглеждан по същество. В случая, обстоятелството, че е липсвал спор между страните относно качеството „възложител“ по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП не освобождава първоинстанционния районен съд от задължението му да провери законосъобразността на оспореното наказателно постановление по всички основания за оспорване. Допуснатото от административнонаказващия орган нарушение на процесуалните правила съставлява съществено такова, което ограничава правото на защита на санкционираното лице и което нарушение не би могло да бъде санирано.

Като е обосновал краен резултат за потвърждаване на издаденото наказателно постановление поради липсата на процесуални нарушения, Районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго такова, с което да се отмени незаконосъобразното наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, ЗАНН, Административен съд - Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 206/30.11.2015 г., постановено по НАХД № 395/2015 г. на Районен съд Айтос,

и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-201/31.07.2015 год., издадено от Директор на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на В.И.Е. ЕГН ********** с адрес *** за нарушение на чл. 62, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 61, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 131а, ал. 1 от ЗОП е наложена глоба в размер на 500 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                      

                                          

 

 

        2.