Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     287              от 16.02.2015г.,             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети февруари две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 140 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на З.П.К., ЕГН **********,*** и съдебен адрес *** против Решение № 347/12.12.2014г., постановено по НАХД № 470/2014г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 87/17.06.2014г. на Директора на Регионална дирекция по горите (РДГ) гр. Бургас, с коeто на нарушение на чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева, а на основание чл.96, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право да ловува за срок от три години. С наказателното постановление е отнета в полза на държавата ловна пушка ИЖ 26 - 12 калибър, №8436, представляваща вещ послужила за извършване на нарушението. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора чрез процесуалния си представител адв.М. Ч. ***, поддържа жалбата на основания, изложени в нея,  а алтернативно иска от съда да приеме, че е налице маловажен случай по чл.28 от ЗАНН и да отмени наказателното постановление на това основание.

Ответникът по касация – Директора на РДГ гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Несебър е образувано по жалба на З.П.К. против Наказателно постановление № 87/17.06.2014г. на Директора на Регионална дирекция по горите (РДГ) гр. Бургас, с коeто на нарушение на чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева, а на основание чл.96, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право да ловува за срок от три години. С наказателното постановление е отнета в полза на държавата ловна пушка ИЖ 26 - 12 калибър, №8436, представляваща вещ послужила за извършване на нарушението. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Несебър е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че съставения АУАН и издаденото наказателно постановление не съдържат пороци, обуславящи отмяната на последното. В оспореното решение първоинстанционния съд е изложил мотиви по всички възражения на жалбоподателя.

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В хода на касационното производство не се доказаха твърденията на касатора за незаконосъобразност и неправилност на оспорения съдебен акт поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Съдът намира за неоснователни заявените възражения относно мястото на извършеното нарушение. Затова, че К. се е намирал на територията на отдел 254Г данни могат да се извлекат от жалбата на лицето до първоинстанционният съд и от писмените му обяснения (л.16 от АНД №469/2014г. на Районен съд - Несебър). Безспорно се установява, че съгласно Заповед № 233/15.06.2009г. на председателя на управителния съвет на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” и Заповед № РД-46-1388/16.07.2001г. на началника на Национално управление по горите, в ловностопанския район на Ловна дружина с.Паницово не попада отдел от горския фонд 254Г. Задължение на ловците е да познават района, в който извършват ловуване и неговите граници. По тази причина касаторът и останалите трима ловци не са имали право да извършват каквито и да са действия в отдел 254Г.

Съдът намира, че са несъстоятелни и твърденията, че ловуващият К. е бил с разглобена ловна пушка при извършената проверка. От събраните доказателства пред първата инстанция се установява, че касаторът се е намирал със сглобено и извадено от калъф ловно оръжие. Според състава на нарушението по чл. 84, ал.1 от ЗЛОД, носенето на извадено от калъф и сглобено ловно оръжие по времето, когато лицето се е намирало на територия извън ловния район, за който притежава разрешение, са двата елемента от обективна страна, които изпълват състава на нарушението.

Не са налице твърдяните нарушения относно процедурата по издаване на наказателното постановление. Съгласно нормата на чл.34, предл. второ ЗАНН, АУАН може да бъде съставен в продължение на три месеца от установяване на административното нарушение, който срок безспорно е спазен от актосъставителя и това се установява дори от твърденията в жалбата. На следващо място, при съобразяване на срока, предвиден в чл.34, ал.3 от ЗАНН наказателното постановление е издадено в законоустановения срок, което също се потвърждава от твърденията на касатора. Срокът за издаване на наказателно постановление тече от датата на съставяне на АУАН, а не от датата на установяване на нарушението.

Срокът по чл.52, ал.1 от ЗАНН не е преклузивен, а е инструктивен, затова неспазването му не влече порок незаконосъобразност на наказателното постановление и не е основание за неговата отмяна.

Съдът счита, че не са налице сочените нарушения на чл.42, ал.1, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН в частта за мястото на нарушението. Безспорно, това място е установено от наказващият орган, а също така районният съд е изложил мотиви, които тази инстанция подкрепя напълно.

Непосочването на трите имена на физическото лице, което в качеството си на административнонаказващ орган издава наказателното постановление, както и неточното посочване на длъжността на актосъставителя не влияят върху законосъобразността на издаденото наказателно постановление предвид разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН съгласно която наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.

Относно постоянният адрес на касатора следва да се отбележи, че дори в сезиращата този съд жалба като постоянен адрес К. ***, а не такъв в гр.Поморие.

Неоснователно е възражението, според което не е посочен материалния закон послужил за основание за налагане на кумулативното наказание лишаване от право на ловуване за срок от три месеца и отнемане в полза на държавата на вещите послужили за извършване на нарушението. Съгласно чл. 94, ал.1 от ЗЛОД, лице, извършило нарушение по чл.84, ал.1 и 2, чл.85 и чл.86, ал.1, се лишава и от право на ловуване за срок от три години. Тази разпоредба е дала основание за налагане на наказанието лишаване от право на ловуване и е изрично посочена в наказателното постановление наред с останалите норми от същия закон, в които са регламентирани правомощията на наказващия орган, състава на процесното нарушение и хипотезата, при която се отнемат вещи в полза на държавата. Съгласно чл.95, ал.1 от ЗЛОД при нарушенията по чл.84, 85 и 86 оръжието и другите средства за ловуване се отнемат в полза на държавата, а незаконно придобитите дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти се предават на органите на Изпълнителната агенция по горите. Въз основа на тази разпоредба е отнета в полза на държавата ловната пушка, индивидуализирана подробно в наказателното постановление, която е вещ послужила за извършване на процесното нарушение. Наказващият орган изрично се е позовал на тази разпоредба там, където е цитирал и останалите приложими законови разпоредби за случая.

Не са налице предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Липсват смекчаващи обстоятелства, които да обосноват по-ниската степен на обществена опасност на това нарушение в сравнение с други нарушения от този вид. Липсата на други констатирани нарушения, които да са извършени от касатора, не водят до извода, че деянието е с по-ниска степен на обществена опасност. Те имат отношение към определяне размера на наказанието – обосновават налагане на по-ниско наказание. В случая е наложено минималното предвидено в закона наказание, т.е. наказващия орган е взел предвид обстоятелството, че К. няма други административни нарушения по ЗЛОД, за които да е понесъл отговорност.

 

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение, а първоинстанционното решение като валидно, допустимо и правилно – да се остави в сила

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 347/12.12.2014г., постановено по НАХД № 470/2014г. по описа на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.