Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№777/10.05.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на десети април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                               ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Тони Петрова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 140/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът С.Д.Й. ***, чрез адвокат Г. Г., със съдебен адрес гр.*** е оспорил решение № 2505/10.12.2013г. постановено по АНД № 3607/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас, в частта, в която е потвърдено наказателното постановление № 1605/10.05.2013г. издадено от началник на сектор ПП при ОДМВР Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер на 350 лв. и на основание Наредба Із-2539/17.12.2012г. на МВР на същия са отнети 12 контролни точки за нарушение на чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП. С оспореното решение районния съд е отменил частично наказателно постановление, в частта, с която на основание Наредба Із-2539/17.12.2012г. на МВР на касатора са отнети 12 контролни точки за нарушение на чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП и го е потвърдил в останалата му част. Касаторът иска решението на районния съд в потвърдителната му част да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде отменено в тази част и НП.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на районния съд, в обжалваната част е правилно. 

 

Предмет на касационна проверка е решението на районния съд в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 1605/2013г. издадено от началник ПП при ОД МВР Бургас.

Възражението на касатора е неоснователно. В процесния случай от значение е обстоятелството, че самия касатор, който е субект на нарушението и комуто е наложено наказание с обжалваното наказателно постановление за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, е депозирал пред наказващия орган декларация за предоставяне на информация във връзка с разпоредбата на чл.188 от ЗДвП, собственоръчно написана и подписана от С.Й.. В тази декларация същия е заявил, че на посочената в клипа дата и място именно той е управлявал лек автомобил с рег.№ ВТ9909ВМ. В този смисъл след наличието на такава декларация не е от значение дали от името на дружеството собственик на автомобила същата декларация е попълнена от Н.Б., вместо от Р. В., по отношение на който касатора твърди, че е едноличен собственик на капитала.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2505/10.12.2013г. постановено по АНД № 3607/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: