Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Бургас, № 1308 / 2012г.

 

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на седемнадесети април, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

             СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова адм.д. № 140 по описа за 2012 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

            Жалбоподателят Д.В.В. *** е оспорил заповед № ДК-02-БС-25 от 12.04.2010г. на началника на Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район, с която му е наредено да премахне незаконен строеж, представляващ „Едноетажна масивна сграда с тавански етаж” под №292 по схемата на РДНСК Бургас в участъка канали, в терен неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236 от ДГФ, в м.„Ченгене скеле”, землището на гр.Бургас. Жалбоподателят счита, че заповедта е незаконосъобразна и иска от съда заповедта да бъде отменена.

            В съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован, се явява лично. Поддържа жалбата и иска от съда да отмени оспорената заповед.

Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и иска от съда да остави в сила заповедта на началника на РДНСК Югоизточен район Бургас като правилна и законосъобразна.

            Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

            С констативен акт №108/16.08.2005г. (л.13) служители на техническа служба на Община Бургас са отразили извършена от тях проверка на процесния по делото строеж. На основание тази извършена проверка началника на РДНСК Бургас е издал заповед 106/10.06.2005г. (л.16), с която е спрял извършването на всички строителни и монтажни работи на установения незаконен строеж „Ивични основи” №292 по схемата на РДНСК Бургас в участъка „Канали”, находящ се в неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236 от държавен горски фонд в м.”Ченгене скеле”, землището на гр.Бургас и е забранен достъпа до незаконния строеж.

С констативен протокол №106/26.06.2006г. (л.10) при извършена проверка от служители на РДНСК Бургас е установено, че незаконният строеж е със завършен първи етаж, с монтирана дограма, втория етаж е в груб строеж, с двускатен покрив с керемиди.

На 08.07.2009г. работна група на РДНСК при проверка на строеж „Ивични основи” №292, по схемата на РДНСК Бургас в участъка „Канали”, установява реализирането на незаконен строеж, представляващ едноетажна масивна сграда с тавански етаж, без външна мазилка, с дограма и двускатен покрив.

Въз основа на всички тези констатации, административния орган е издал оспорената заповед № РД-02-БС-25/12.04.2010г., в която е посочено, че строителството е реализирано в терен, представляващ Държавен горски фонд, без да е променено предназначението на имота, върху който се строи, без да има учредено право на строеж, без да е предвиден в ПУП и без изискващите се строителни книжа. Въз основа на тези констатации, органът е направил извод, че строежът е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и 2 от ЗУТ и следва да бъде премахнат и е наредил на настоящия жалбоподател да бъде премахнат установения незаконен строеж. Заповедта е получена лично от жалбоподателя на 18.11.2011г.

Жалбата е подадена чрез административния орган на същата дата.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата, предмет на настоящото производство, е подадена в срок, от надлежно легитимирани лица и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваната заповед е издадена в предвидената от закона писмена форма и от компетентен за това административен орган. Съгласно чл.225, ал.1, във вр. чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ това е началникът на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице. В конкретния случай оспорения акт е издаден от началник на Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район, който е упълномощено длъжностно лице, черпещо правомощията си от заповед № РД-13-053/26.01.2010г. на началника на ДНСК София (л.18). При издаване на обжалваната заповед административния орган не е допуснал нарушения на процесуалните разпоредби на закона, заповедта е мотивирана. В мотивите й органът е посочил, както фактическите основания за издаването й – наличие на строеж, извършен без строително разрешение, одобрен ПУП и отстъпено право за строеж, така и правните основания – чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ.

Съдът намира, че обжалвания акт не противоречи и на материалните разпоредби по издаването му. Установените в хода на административното производство релевантни за спора юридически факти се подкрепят от събраните в съдебното производство доказателства. За да намери приложение посочената разпоредба е необходимо да са налице елементите на нейния фактически състав. Съгласно чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ строеж или част от него е незаконен, когато се извършва в несъотвествие с предвижданията на действащия ПУП, без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж.

В настоящият случай строежът е извършен в имот, който се намира в очертанията на Държавния горски фонд, без променено предназначение. За строежа няма изработен подробен устройствен план, няма изработени инвестиционни проекти и разрешение за строеж, поради което правилно административния орган го е обявил като незаконен. Тези факти не се оспорват и от жалбоподателят, същият твърди, че въздухът там, където е строежа помага на онкологично болната му съпруга и за това е построил сградата. Тези твърдения, дори да са верни, не променят факта за незаконното строителство. От значение е само, че сградата е строеж, който е изграден в имот държавна собственост – гора, без променено предназначение и отстъпено право на строеж, без изработен ПУП и без инвестиционни проекти и разрешение за строеж.

Неправилно в мотивите на заповедта е посочено, че по отношение на строежът има влязъл в сила отказ за узаконяване, когато такъв отказ не е издаван, още повече, че самият административен орган в предходният абзац посочва обстоятелствата, че строителството е започнало след изтичане на срока за узаконяване по реда на §184, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ. Тази неточност обаче не влияе на крайният извод за наличие на незаконен сроеж.

С оглед изложеното, настоящият състав намира, че се касае за незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, който подлежи на премахване, както законосъобразно е приел административния орган с издаване на обжалваната заповед.

Мотивиран от горното Административен съд Бургас

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Д.В.В. *** против заповед № ДК-02-БС-25 от 12.04.2010г. на началника на Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район, с която на жалбоподателя е наредено да премахне незаконен строеж, представляващ „Едноетажна масивна сграда с тавански етаж под №292 по схемата на РДНСК Бургас в участъка канали, в терен неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236 от ДГФ, в м.„Ченгене скеле”, землището на гр.Бургас, като неоснователна.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд на Република България.

        

 

                                                        СЪДИЯ: