Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                    07.04.2011г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на шестнадесети март две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 140 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.215, вр. с чл.224 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Х.В.К. *** против заповед № 8-Z-302/29.12.2010г., издадена от кмета на Община Созопол, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ „ограда от мрежа, колове и масивна част”, находящ се в УПИ II 211 в кв.12 по плана на с.Габър. Иска се от съда да отмени оспорвания акт. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощената адвокат Синигерова, която поддържа жалбата и ангажира доказателства.

Ответната страна – кметът на Община Созопол участва в процеса чрез надлежно упълномощения адвокат Йорданов, който пледира за отхвърляне на жалбата. Не представя допълнителни доказателства извън приложените към административната преписка.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

Предмет на съдебен контрол в настоящото производство е заповед № 8-Z-302/29.12.2010г., издадена от кмета на Община Созопол с правно основание чл.222а и чл.224 от ЗУТ. В мотивната част на оспорения акт се сочи, че в УПИ II – 211 в кв.12 по плана на с.Габър, община Созопол жалбоподателят е изградил незаконен строеж, представляващ „ограда от мрежа, колове и масивна част с приблизителни размери 2м./26м. Строежът е извършен без строителни книжа в нарушение чл.148, ал.1 от ЗУТ. Фактическите данни се подкрепят от представения по делото констативен акт № 7/01.12.2010г., съставен от служители в Дирекция „УТСКЕ” към Община Созопол.

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че същата е произнесена от некомпетентен орган и се явява нищожна.

В разпоредбата на чл.222а от ЗУТ, посочена като правно основание за издаване на процесната заповед са изброени изчерпателно правомощията на кмета на общината при извършването на административен контрол по устройство на територията и строителството. Според правилото на тази норма, кметът на общината: 1. спира строежи, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи при условията и по реда на чл. 224 от ЗУТ и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции; 2. забранява достъпа до строежи по т. 1 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите; 3. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т.1; 4. предписва изпълнение на укрепителни, възстановителни и други мерки за недопускане на аварии и щети на строежи или на части от тях, за които е спряно строителството; 5. налага предвидените в закона глоби и имуществени санкции. В настоящия случай, с процесната заповед е разпоредено премахването на ограда, изпълнена от мрежа, колове и масивна част, която представлява строеж от шеста категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.6, вр. с чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ. Компетентен да разпореди премахването на строежи според нормата на чл.225, ал.1 от ЗУТ е началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице. В конкретния казус, кметът на Община Созопол се е произнесъл при липса на материална компетентност, с което е постановил нищожен административен акт.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява основателна и следва да се уважи.

 

Мотивиран от това, Административен съд – гр.Бургас, седми състав

 

Р Е Ш И:

ПРОГЛАСЯВА нищожността на заповед № 8-Z-302/29.12.2010г., издадена от кмета на Община Созопол, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ ограда, изпълнена от мрежа, колове и масивна част, находящ се в УПИ II - 211, кв. 12 по плана на с.Габър, община Созопол.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:……………………….