ПРОТОКОЛ

       

Година 2011,16.03.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     СЕДМИ административен състав       

На шестнадесети март                                  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 140 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 16.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.В.К., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Синигерова с приложено по делото пълномощно.

За КМЕТА на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се явява адв.Йорданов с представено по делото пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.Синигерова, в която се прави уточнение на претенцията, като се излагат фактически и правни доводи в подкрепа на оспорването и се акцентира върху пороците на атакуваната заповед. С оглед на това съдът ПРИЕМА, че нередовността на жалбата е изправена, поради което по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА жалбата на Х.В.К. против Заповед № 8-Z-302/29.12.2010г., издадена на от Кмета на Община Созопол.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

        

Адв.СИНИГЕРОВА: Поддържам изцяло жалбата. Моля да бъде отменена атакуваната заповед. Направила съм доказателствени искания в молбата – уточнение.

Оттеглям направеното в молбата доказателствено искане да се представят по делото заверени преписи на всички материали, събрани във връзка със заявление с вх.№ 94-Х-46/22.05.2009г. подадено от Х.К. ***.

Други доказателствени искания нямам. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

Адв.ЙОРДАНОВ: Оспорвам жалбата. Считам същата със нанесените поправки, които се приеха от съда, за неоснователни. Повечето аргументи изложени в нея са ирелевантни по съществото на спора, включително и съответно направените доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.СИНИГЕРОВА: В молбата-уточнение обстойно съм изложила фактическата обстановка и нашите правни доводи. Моля да отмените атакуваната заповед като незаконосъобразна. Претендираме, че същата е абсолютно нищожна, поради липса на процесуална правоспособност на автора й, което е абсолютно процесуално нарушение. Моля да вземете в предвид изложените процесуални нарушения и да отмените заповедта.

Адв.ЙОРДАНОВ: Моля да отхвърлите жалбата с направените в нея уточнения, като неоснователна и недоказана.

Първо: С оглед възражението за нищожност, моля да се има предвид че заповедта е издадена на основание чл.222а от ЗУТ, където се вменяват правомощия на кмета във връзка с постановяването по ЗУТ.

Второ: Дори и да приемем възраженията, моля да се има предвид, че събраните по делото доказателства, съобразени с текстовете на ЗУТ, доказват незаконността на строителството. Първо – предвид разпоредбата на чл.148, ал.1 от ЗУТ - няма разрешение за строеж и протокол за строителна линия, конкретно къде да бъде поставена оградата. Няма и конструктивно становище за изградена ограда от два метра. Това не се оспорва от жалбоподателя. Моля да се има предвид, че същият има конструктивно становище и разрешение за строеж на ограда с височина 60см. Строителството над тази база е незаконно. Второ – моля да имате предвид на основание чл.151 от ЗУТ в аргумент на противното се изисква строително разрешение специално за ограда 2м. Кметът се позовава на чл.222а от ЗУТ за издаването на тази заповед и правомощията по чл.224 от ЗУТ. На трето място – строежът попада в хипотезата на чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ. Безспорно се установява, че липсват строителни книжа за строителство на ограда 2м. Всички други наведени в жалбата факти и възражения считаме за неоснователни и неотносими към съществото на спора. Не мога да кажа дали е завършена оградата или в процес на изграждане.

Реплика на адв.СИНИГЕРОВА: Процесуалният представител на кмета на Община Созопол заяви, че кметът е издал атакуваната заповед на основание правомощията си по чл.222а от ЗУТ, но точно там са регламентирани правомощията само за установяване и спиране на незаконно строителство, но не и за негово премахване. По отношение конструктивното становище, инженер конструктор е представил становище за 60см плътна част, а над това, оградата да бъде с колове и мрежа, така както е изпълнено.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: