ПРОТОКОЛ

       

Година 2011,23.02.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     СЕДМИ административен състав       

На двадесет и трети февруари                     две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 140 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.В.К., редовно уведомен, се явява лично.

КМЕТЪТ на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се представлява в процеса от адв.Йорданов, който представя пълномощно. 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото по искането за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 8-Z-302/29.12.2010г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

Адв.ЙОРДАНОВ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА искането на Х.В.К. за спиране изпълнението Заповед № 8-Z-302/29.12.2010г, издадена от Кмета на Община Созопол, с която е наредено премахването на строеж „ограда - мрежа и колове и масивна част, находящ се в УПИ ІІ-211, кв.12 по плана на с.Габър.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по искането за спиране и направят доказателствени искания.

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам искането си за спиране. Считам, че по делото са представени всички доказателства, които са относими към искането за спиране.

         Представям нотариален акт за собственост, три броя възражения, които съм писал до кмета, квитанция, от която е видно, че съм депозирал искане за издаване на разрешение за строеж.

          Други доказателства засега няма да соча.

         Адв.ЙОРДАНОВ: Считам искането за спиране изпълнението на заповедта за категорично неоснователно, тъй като според изискването на АПК, същото не се подкрепя с конкретни доказателства, удостоверяващи наличието на някои от хипотезите, даващи възможност да се иска спиране на изпълнението. Наред с това, моля да се има предвид, че в самата жалба не се посочват нито пороци на административния акт, нито конкретни искания към съда, освен първото изречение, в което  се казва „обжалвам заповедта за премахване на оградата”. Още едно доказателство, че липсва мотивирано искане за спиране на изпълнението на заповедта.

Второ, липсва конкретизация на спора изобщо.

         Няма да сочим доказателства.

Считам, че липсват доказателства за спиране изпълнението.

 

         След като изслуша становищата на страните и се съобрази с приложените по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

         Предмет на оспорване в производството по АХД № 140/2011г. е заповед № 8-Z-302/29.12.2010г., издадена от кмета на Община Созопол, с която същият на основание чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ разпорежда на Х.К. да премахне извършеният от него строеж, представляващ ограда, изпълнена от мрежа, колове и масива част, находяща се в УПИ ІІ-211 в кв.12 по плана на с.Габър. От изложените в мотивната част на заповедта фактически основания и от волеизявлението на административния орган, инкорпорирано в разпоредителната част на заповедта се установява, че същата притежава белезите на административен акт по чл.225 от ЗУТ, независимо от посоченото в съдържанието й правно основание – чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ. При това положение, произнасянето на съда по искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта трябва да бъде съобразено с правната й квалификация, изведена от изложените в нея фактически основания.

         Съгласно разпоредбата на чл.217, ал.1 от ЗУТ жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедите за спиране и забрана на достъпа до строежи по чл.224, ал.1, заповеди за забрана на достъпа и ползването на строежи, за въвеждане на строежите в експлоатация, заповеди по чл.194, ал.1 за осигуряване на свободен достъп в недвижимите имоти, заповеди по чл.195 и чл.196, заповеди по чл.209, ал.2, заповеди по чл.57а, ал.3 от ЗУТ. Според чл.217, ал.2 от ЗУТ съдът може за спре изпълнението на тези административни актове с изключение на актовете за спиране и забрана на достъпа до строежи по чл.224, ал.1 от ЗУТ. В настоящия случай независимо от формално посоченото в заповедта правно основание по чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ, със същата се разпорежда премахването на незаконен строеж, за което законът не предвижда предварително изпълнение. Поради това заповед № 8-Z-302/29.12.2010г. се подчинява на общото правило по чл.166, ал.1 от АПК, според което оспорването спира изпълнението на административния акт. Предвид гореизложеното, жалбата на Х.К. има суспензивен ефект и до произнасянето по нея административният орган не може да привежда в изпълнение заповедта, срещу правното действие на която се търси защита в процеса. В конкретния случай спирането на изпълнението настъпва по силата на закона, поради което искането в този смисъл се явява недопустимо и следва да се остави без разглеждане.

         С оглед на това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Х.В.К. за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 8-Z-302/29.12.2010г., издадена от кмета на Община Созопол.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото по съществото по спора против Заповед № 8-Z-302/29.12.2010г.

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата.

          Ако може да ми бъде издадено строително разрешение от Община Созопол.

           Представям за сведение на съда една снимка.

Адв.ЙОРДАНОВ: Оспорвам жалбата, поради обстоятелството, че в същата няма конкретизирано искане, касаещо пороци на административния акт, включително какво точно се иска от съда. В изразеното в днешно съдебно заседание становище от жалбоподателя не беше направено такова уточнение. Моля жалбата да бъде оставена без движение с цел изправяне на пороците.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Желая да не бъда дискриминиран от общината, а да бъда равнопоставен като всеки гражданин.

         Моля да ми се предостави срок, за да се консултирам и формулирам жалбата си. 

 

Съдът намира възражението на ответната страна за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Х.В.К. против Заповед № 8-Z-302/29.12.2010г, издадена от Кмета на Община Созопол.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес да конкретизира искането си към съда.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на това задължение, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

С оглед бързина на процесуалните действия и процесуална икономия при извършване на същите, на основание чл.11 от АПК,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.03.2011г. от 16.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: