ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 26.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Д.Д.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер   140     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  11.00  часа се явиха:

 

За касатора – Директор на РИОКОЗ - Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт П., редовно упълномощена.

За ответника по касация – „Апиа Плюс” ЕООД И.Х.Х., редовно уведомен, се явява адвокат М., упълномощена от адвокат М., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ М. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         ЮРИСКОНСУЛТ П. – Поддържам касационната жалба. Ще моля да приемете представените към нея писмени доказателства. Няма да соча други такива.

АДВОКАТ М. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ П. – Поддържам изцяло касационната жалба и моля да вземете предвид доводите отразени в нея и да постановите решение, с което да отмените решението на Бургаския районен съд и да потвърдите наказателното постановление издадено от Директора на РИОКОЗ – Бургас  като правилно и законосъобразно.

 

АДВОКАТ М. - Моля да потвърдите решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно. Съдът обосновано е приел, че моят доверител няма качеството на търговец или производител на храни и не попада в рамките на тази разпоредба, че не следва като пазар да подлежи на регистриране по Закона за храните, а не е търговец или производител на храни и на това основание да се регистрира.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Не споделям изводите на първоинстанционния съд при постановяване на своето решение, че дружеството не попада в обхвата на чл.12 от Закона за храните, като също намирам, че търговски обект като пазарите и стоковите тържища също подлежат на регистриране. От събраните по делото доказателства е установено, че такава регистрация липсва от страна на „Апиа плюс” ЕООД, поради което правилно и обосновано допуснатото административно нарушение е санкционирано. Моля да отмените първоинстанционното решение и да потвърдите издаденото наказателно постановление.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: