ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 08.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На осми октомври                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1409 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.С., редовно уведомен, се представлява от адв.К. с приложено по делото пълномощно находящо се на лист 8 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на сектор „Пътна полиция - КАТ” при ОД на МВР-гр.БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

        

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА жалбата на К.С.С. против Заповед № 70072/2013г., съгласно уточнение направено от процесуалния представител на жалбоподателя с молба с вх.№ 5681/10.06.13г.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата.

         Да се приемат представените от административния орган и изискани от мен заверени копия от наказателни постановления, за които се твърди, че са връчени на доверителя ми.

         Представям и моля да приемете заверен препис от личната карта на доверителя ми, както и разписка от 06.08.2013г. за довнесен адвокатски хонорар.

         Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа находящ се на лист 2, както и съгласно описа на лист 16 от делото.

ПРИЕМА представените от адв.К. заверено копие от лична карта на жалбоподателя и доказателство за платено адвокатско възнаграждение.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

Дава ход на устните състезания.

 

Адв.К.: Моля да отмените обжалваната заповед за налагане на ПАМ  - отнемане на свидетелство за управление на МПС по следните съображения:

На първо място: От представените от административния орган преписи на наказателни постановления е видно, че същите не са надлежно връчени на доверителя ми. На всички от тях, на три, четири или пет, е записано, че се считат връчени на основание чл.58, ал.2 от ЗАНН. Тази законова норма предвижда, че ако нарушителят не бъде намерен на посочения адрес и новият му адрес е неизвестен, това означава, че се прилага този процесуален ред. В случая нито доверителят ми е сменил адреса си, установимо от представеното копие на личната му карта, нито има поне едно върнато писмо от пощенски оператор, или от полицейски служител, или от друг орган, за връчване на наказателно постановление, от което да може да се направи извод, че доверителят ми не живее на този адрес и няма данни за друг такъв. Само това обстоятелство ми дава основание да заявя, че приложените по делото наказателни постановления са редовно връчени. Ерго, не са произвели правно действие, тъй като при връчването им моят доверител ще може да упражни правата, които ЗАНН му дава. Той може да ги обжалва и съдът може да ги отмени.

Предвид гореизложеното считам, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и моля да я отмените с последиците по закон. Ако уважите жалбата, Ви моля на основание чл.143 от АПК да ни присъдите разноските по делото.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: