ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№1382……….               дата 23 август 2012 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 23 август 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: ………………………

Прокурор:……………………...

 

разгледа адм. дело № 1409 по описа за 2012 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.268, ал.1 от ДОПК във вр. с чл. 294 и следващите от АПК.

Съдът е сезиран с жалба, подадена от ЕТ „Елект – Д.В.”, гр.Бургас, Булстат *** представлявано от Д.К.В.  против Решение № 134/01.12.2011год. издадено от изпълняващ правомощията на директор на ТД на НАП – Бургас, с което е потвърдено Разпореждане за присъединяване по изп.дело № 7429/2007год. по описа на дирекция „Събиране” при ТД на НАП – гр.Бургас, изх.№ 7429/2007/ 000003/24.10.2011год. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас. Изразява несъгласие с решението и не споделя изложените от административния орган мотиви.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства, тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

С Разпореждане за присъединяване изх.№ 7429/2007/000003/24.10.2011год. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, е допуснато присъединяването в производството по събиране на публични вземания по изп.дело № 7429/2007год. по описа на дирекция „Събиране” при ТД на НАП – гр.Бургас, на публично вземане, представляващо данък върху превозните средства, установен с   Ревизионен акт №169/05.07. 2010год., както и това по Наказателно постановление № П 2384/11.05.2010год., общо в размер на 2 632,23лв., длъжник по които е жалбоподателят В.. Разпореждането е редовно връчено на жалбоподателя на 14.11.2011год. съгласно известие за доставяне на „М и БМ Експрес” с баркод № 1100014533442 и е обжалвано пред Директора на ТД на НАП – Бургас с възражение изх.№ 70-00-266/ 21.11.2011год.

С Решение №134/01.12.2011год. на изпълняващия правомощията на  Директор на ТД на НАП – Бургас, на основание чл.267, ал.2 от ДОПК е потвърдено горното Разпореждане за присъединяване по изп.дело № 7429/2007год. по описа на дирекция „Събиране” при ТД на НАП – гр.Бургас, изх.№ 7429/2007/ 000003/24.10.2011год. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас. Видно от известие за доставяне на „М и БМ Експрес” ООД с баркод № 2100013782992 решението е редовно връчено на жалбоподателя на 14.06.2012год.

Съгласно разпоредбата на чл.266, ал.1 от ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който ги е извършил. По аргумент от чл.267 от ДОПК решаващият орган разглежда жалбата въз основа на данните по преписката и представените от страните доказателства, като в 14-дневен срок от постъпване на жалбата се произнася с решение. С нормата на  чл.268, ал.1 от ДОПК е предвидено, че в случаите по чл. 267, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 6 длъжникът или взискателят може да обжалва решението пред административния съд по местонахождението на компетентната териториална дирекция в 7-дневен срок от съобщението.

Видно от представената административна преписка обжалваното Решение №134/01.12.2011год. на изпълняващия правомощията на Директор на ТД на НАП – Бургас е редовно връчено на жалбоподателя на дата 14.06.2012год. и считано от следващия ден следва да се брои 7-дневния срок за неговото оспорване, който от своя страна е изтекъл на 21.06.2012 год., четвъртък, работен ден. Жалбата против решението е подадена пред Административен съд - Бургас на дата – 22.06.2012год. с вх.№ 5081 т.е извън преклузивния 7-дневен срок за обжалване, поради което се явява просрочена и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, тъй като спазването на срока за обжалване е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно.

Мотивиран  от горното и на основание  чл.159, т.5 от АПК  Административен съд – град Бургас, ІХ състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Елект – Д.В.”, гр.Бургас, Булстат ***, представлявано от Д.К.В.  против Решение № 134/01.12.2011год. издадено от изпълняващия правомощията на директор на ТД на НАП – Бургас, с което е потвърдено Разпореждане за присъединяване по изп.дело № 7429/2007год. по описа на дирекция „Събиране” при ТД на НАП – гр.Бургас, изх.№ 7429/2007/ 000003/24.10.2011год. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1409/2012г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                            СЪДИЯ: