О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

        1100                02.07.2014 година                                    гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                              ХVІ състав,

на втори юли                                                                      две хиляди и четиринадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

  Председател:          Румен Йосифов

Членове:     1. Любомир Луканов

                       2. Атанаска А.

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

КАХД № 1408 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на § 19, ал.1 от ЗИД на АПК, вр. чл.229 и сл. АПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от С.Г.А., Л.Г.Л. и С.Г.Л., против определение № 27/16.04.2014г., постановено по гр.д.№ 140/2012г. по описа на Районен съд Царево. С обжалваното определение съдът е оставил без разглеждане жалба, подадена от тези лица против решение № 37.2/19.10.2009г. на ОС”Земеделие и гори”-Приморско.

Производството е висящо за втори път пред Административен съд Бургас, след като с друго определение под № 48/05.08.2013г. по гр.д.№ 140/2012г., състав на Районен съд Царево, е оставил жалбата на С.Г.А., Л.Г.Л. и С.Г.Л. срещу решение № 37.2/19.10.2009г. на ОС”Земеделие и гори”-Приморско без разглеждане с мотив, че същите нямат правен интерес от обжалването. Това определение е отменено от Административен съд Бургас с определение № 2553/18.12.2013г. по КАХД № 2639/2013г., като делото е върнато за разглеждане на същия състав. Прието е, че частните жалбоподатели имат правен интерес от оспорване на решение № 37.2/19.10.2009г., поради което е дадено указание да се разгледа и реши спора по същество.

С атакуваното сега определение № 27/16.04.2014г., съставът на Районен съд Царево след проведени открити съдебни заседания, вместо да се произнесе с решение по съществото на спора, отново е постановил оставянето на жалбата без разглеждане.

С настоящата касационна жалба се иска отмяна на съдебния акт и връщане на делото за разглеждане по същество от друг състав на първоинстанционния съд. Правят се възражения касаещи съществото на спора, като основен аргумент на искането за отмяна на обжалваното определение е, че същото не е съобразено с указанията на Административен съд Бургас, дадени с определение № 2553/18.12.2013г.

Частната жалба е допустима. Подадена е в срока по чл.230 от АПК, от лица с право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна.

 

Съдът, въз основа на представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

Пред първоинстанционния съд е била подадена жалба от частните жалбоподатели против решение № 37.2 от 19.10.2009г. на ОС„Земеделие и гори”-Приморско. С жалбата е поискана отмяна на този акт, като е заявено, че същият е постановен при неправилно приложение на закона, а освен това е и нищожен. С оспореното решение е възстановено правото на собственост на наследниците на С.Г. Л., в съществуващи стари реални граници на пет имота, намиращи се в землището на Приморско. Освен това, са изменени решения № 28/15.12.1999г. т.2, 3, 4 и 5 и решение № 40/06.03.2010г. на наследници на С.Г. Л..

Районният съд е приел, че след като това решение е съобщено на заявителя Д.В. И. и тя не го е обжалвала, това препятства правото на жалба и у останалите наследници. Този по принцип верен извод в разрешаването на други правни казуси при обжалване на решение по ЗСПЗЗ, не може да бъде споделен за настоящия случай, защото двете групи наследници имат различен правен интерес и действията на едната група от тях не може да препятства упражняване правата на другата група.

Както при постановяване на определение № 48/05.08.2013г., така и при постановяването на сега атакуваното определение № 27/16.04.2014г., материалният закон е приложен неправилно. Решение № 37.2 от 19.10.2009 г. има за адресати наследниците на С.Г. Л.. Същевременно с него се изменят решение № 28/15.12.1999г. и решение № 40/06.03.2000г., които имат за адресати наследниците на Г. С.Л.. Кръгът на лицата, за които възникват права по трите решения не е идентичен, а касае цитираните вече две групи наследници с различни интереси. С решение № 37.2/19.10.2009г. се разширява кръгът на наследниците на които се възстановяват имоти. След като настоящите частни жалбоподатели са били единствените лица, за които възникват права по силата на решение № 28/15.12.1999г. и № 40/06.03.2000г., то те имат правен интерес да оспорват акта, с който се разширява кръгът на наследниците, като това вече е указано с определение № 2553/18.12.2013г. на Административен съд Бургас по по КАХД № 2639/2013г.

В този ред на правните съждения, за настоящите частни жалбоподатели е налице правен интерес от оспорване на решение №37.2/19.10.2009г. на ОС”Земеделие и гори”-Приморско и районният съд следва да разгледа и реши спора по същество.

Неоснователно е повторното искане на частните жалбоподатели делото да бъде върнато за разглеждане и решаване на друг състав на първоинстанционния съд. Такова искане е отправено до Административен съд Бургас и при произнасянето по КАХД № 2639/2013г., но то е било отклонено. Настоящият съдебен състав също намира, че не е налице валидно формирана воля на решаващия първоинстанционен съд по съществото на спора, затова не е налице пречка същият съдебен състав да постанови съдебно решение по подадената пред него жалба.

Ето защо и на основание чл.235, ал.1 от АПК,  Административен съд  Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ  определение № 27/16.04.2014г., постановено по гр.д. № 140 по описа за 2012г. на Районен съд Царево.

ВРЪЩА делото за разглеждане и решаване на спора по същество на същия състав на първоинстанционния съд.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                         2.