ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2008, 24.11.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на двадесет и четвърти ноември                             две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1408 описа за 2008 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Обреден комплекс” ЕООД, редовно уведомен, не се явява представляващата М. К. За него – адв. Б., надлежно упълномощена от днес.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на РУ „СО” Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена от днес.

 

По хода на делото:

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че жалбата е недопустима като просрочена, съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от КСО. Решението на ръководителя на ТП на НОИ може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаването пред Административен съд. В случая видно от върнатото известие решението № 74 от 15.08.2008 г. е получено от жалбоподателя на 19.08.2008 г. Жалбата срещу същото е изпратено по пощата и клеймото върху пощенския плик е 03.09.2008 г.,  следователно срокът е изтекъл на 02.09.2008 г. – вторник, който е работен ден, поради което жалбата се явява просрочена, поради което моля да оставите жалбата без разглеждане и прекратите образуваното административно производство.

АДВ. Б.: Предоставям на съда, с оглед доказателствата по делото.

 

Съдът по допустимостта на жалбата до съда, като взе предвид становището на страните и приложените по делото доказателства, намира същата за просрочена и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване да бъде прекратено.

Видно от представените по делото доказателства с известие за доставяне (обратна разписка) жалбоподателят е уведомен от административния орган за издаденото Решение № 74/15.08.2008 г. от Директора на РУ “СО” – Бургас на 19.08.2008 г. В този случай, срокът за оспорване на административния акт по съдебен ред, който съгласно чл. 118, ал. 1 от КСО е 14-дневен от съобщаването му, изтича на 02.09.2008 г. – присъствен ден. Жалбата до съда против оспореното решение е изпратена по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез административния орган. Видно в отбелязването на плика, пощенското клеймо, удостоверяващо датата на изпращането й, е от 03.09.2008 г., тоест след изтичане на преклузивния 14- дневен срок за обжалване на административния акт.

Налице е процесуална пречка за разглеждане на жалбата по същество, поради което същата като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане.

Воден от горното и на основание чл. 159, т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Обреден комплекс” ЕООД гр. Бургас, представлявано от М. К., против решение № 74/15.08.2008 г. на директора на РУ „СО” - Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 108/07.07.2008 г. на длъжностното лице от РУ „СО” Бургас, с което декларираната злополука с вх. № ТЗ-108/19.05.2008 г. станала с лицето С. В. К. е приета за трудова.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1408/08 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок пред Върховен административен съд на Р България в петчленен състав, считано от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: