ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1454             26.06.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и шести юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 1407 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс“ ЕООД, в несъстоятелност, ***, чрез синдик – Р.К.– САК срещу мълчалив отказ на кмета на Община Бургас, да се произнесе по Заявление с вх. № 70-00-3588/11.05.2018 год.  за приключване на процедура по чл. 16 от ЗУТ и издаване на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ.

С Разпореждане на съда от 07.06.2018 год. е изискана административната преписка, ведно със становище по жалбата. Преписката е постъпила на 21.06.2018 год., без становище на процесуалния представител на административния орган.

Административен съд – Бургас, като прецени събраните доказателства, намира за установени следното:

На 11.05.2018 г. адв. Р.К.– САК, синдик на „Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс“ ЕООД, в несъстоятелност е депозирала Молба, адресирана до Кмета на Община Бургас, с която е поискала прюключване на процедура по чл. 16 от ЗУТ относно УПИ V в кв. 3а по одобрен и влязъл в сила ПУП – ПРЗ на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, който по действащия КККР на гр.Бургас представлява поземлен имот с идентификатор 07079.501.538, чрез издаване на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ. Приложила е копие на Нотариален акт и извадка от ТР.

На 06.06.2018 год., адв. Р.К.е депозирала в Административен съд – Бургас жалба вх. № 6267/06.06.2018 год. срещу мълчалив отказ на кмета на Община Бургас, да се произнесе по Заявление с вх. № 70-00-3588/11.05.2018 год.  за приключване на процедура по чл. 16 от ЗУТ и издаване на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ.

С разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от АПК е предвидено, че непроизнасянето на органа в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. Не всяко непроизнасяне на органа представлява мълчалив отказ. Мълчалив отказ е налице само в случаите, когато овластеният административен орган е задължен да издаде административен акт в законовоопределен срок по отправено до него искане, по което той не се е произнесъл. В случая такова задължение на кмета на съответната Община в точно определен срок не е предвидено в горецитираните разпоредби – чл. 16, ал. 6 от ЗУТ.

С оглед на гореизложеното, в случая не е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК като вид административен акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в резултат на което е налице липса на предмет на обжалване. Неналичието на мълчалив отказ на административния орган обуславя недопустимостта на жалбата и е предпоставка за оставянето й без разглеждане на основание чл. 159, т. 1 от АПК.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд Бургас, осемнадесети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на наОнтайм дистрибюшън енд лоджистикс“ ЕООД, в несъстоятелност, ***, чрез синдик – Р.К.– САК срещу мълчалив отказ на кмета на Община Бургас, да се произнесе по Заявление с вх. № 70-00-3588/11.05.2018 год.  за приключване на процедура по чл. 16 от ЗУТ и издаване на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1407/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

                                 СЪДИЯ: