ПРОТОКОЛ

       

                                              

 

Година 2015, 02.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на втори септември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1407 по описа за 2015година.                  

  

  На именното повикване в 13:45 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ж.Г.Н., редовно призована, се явява лично и с адвокат К.З. от АК-София, с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ З.: Моля съобщенията и призовките по делото да бъдат изпращани на г-жа Н. на посочения в жалбата адрес, като да се счита, че е бл…. а не бл…., останалите данни са същите.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Областна дирекция „Земеделие”-Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д.-Л., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Ж.Г.Н. против Заповед №РД-11-255/07.07.2015 година на директора на областна дирекция „Земеделие”-Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание на основание чл.90,ал.1,т.5 от Закона за държавния служител „Уволнение”.

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№ 06.08.2015година от ответника копие от служебното досие на Ж.Г.Н.. Изразено е и становище по допустимостта и основателността на жалбата.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх. №7592/18.08.2015година от жалбоподателката Ж.Н. във връзка становището на ответника. Правят се искания за изискване на доказателства от ответника и допускане на експертиза и разпит на свидетели.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направи доказателствени искания.

 

           АДВОКАТ З.: Поддържам жалбата и заявените със становище от 18.08.2015година доказателствени искания. Нямам възражение по доклада и разпределението на доказателствената тежест.

            В допълнение на исканията ни, правим искане за призоваване като свидетели на лицата З.К. -главен експерт в ОС”З” Бургас, Р.Ц.- старши експерт в ОС”З”Бургас и П.Н. - старши експерт в ОС”З”Бургас  и тримата с адрес за призоваване  по местоработата им в ОС”З”Бургас-гр.Б., ул. Ф. №, ет. . З.К., Р.Ц. и П.Н. са били пряко подчинени на жалбоподателката в  процесния период. Техните показания са необходими с оглед изясняване и конкретизиране по време и място на твърдяните от тях обстоятелства, че г-жа Ж.Н. е проявявала неуважение и  обидно отношение, злепоставяне и така нататък, като тези техни некоректни твърдения са визирани в обжалваната заповед. Имаме основателни съмнения, че при даването на тези обяснения върху посочените лица е бил указван и административен натиск и съответно са били насочвани при даването на тези показания от трето лице, което води до съмнение за тяхната обективност и вярност. Тези обяснения не са отправени в сигнал или жалба, а  са  по повод на писмо от ОС”З”-Бургас до визираните лица, в което писмо са поставени конкретни въпроси, поради което считам, че непосредственото изслушване  на тези лица пред съда е относимо и необходимо и  чл.171, ал. 1, изр. 2 от АПК следва да бъде приложено. Също така молим почитаемия съд да допусне водени от нас свидетели,  които ще изяснят обстоятелствата посочени в нашето становище по делото, но същите да бъдат разпитани след разпита на горепосочените три лица, с оглед възможността при различия на свидетелските показания на тези лица и другите лица да се извърши очна ставка.       

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.: Поддържам изразеното от адвокат З..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

Уважаеми г-н административен съдия,  оспорвам жалбата подадена срещу Заповед №РД-11-255/07.07.2015година на директора на Д ОС”Земеделие”Бургас. Поддържам изложеното в писменото ни становище.

По отношение на направените доказателствени искания от страна на жалбоподателката в становище от 18.08.15година, считам исканията за представяне на така изброените регистри за неотносими към предмета на спора, тъй като това е част от преките задължения на всички служители в ОСЗ. В случай, че допуснете така направените доказателствени искания, моля да допуснете и да бъде представена същата информация и по отношение на останалите 12 Общински служби по земеделие за сравняване обема на работа и задължения.

По искането за допускане в качеството на свидетели на З.К., Р.Ц. и П.Н., които понастоящем са служители при ответника, считам същото за неотносимо, тъй като така изложеното от съответните служители е писмено и не е упражняван натиск върху тях. Ако съдът прецени да се допуснат тези свидетели с оглед установяване на тяхната безпристрастност.

В момента на длъжността на г-жа Н. има временно упражняващ, който не е бил в служебни правоотношения с г-жа Н..

Ако бъде допусната исканата съдебно-техническа експертиза, тя  да бъда разширена и извършена и в периметрите по отношение на останалите Общински служби по земеделие.

 

АДВОКАТ З.: Тук не става сравнение на работата в различните общински служби, а дали този обем работа в тази  конкретна служба може да се извърши за този период.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: В останалите служби натовареността и броя служители е същата.

 

Съдът като съобрази  изразеното от представителите на страните и лично от г-жа Н. намира, че представените по делото писмени документи са допустими и относими към предмета на спора и следва да бъдат приети като доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка документи и копие от служебното досие на Ж.Г.Н., като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА съдебна експертиза вещото лице по която да отговори на задачите описани в становище от 18.08.2015година на л. 183 по делото след като извърши лично проверка на посочените от жалбоподателя регистри и дневник единна държана система на деловодство като съобрази обема работа на ОСЗ-Бургас ръководена от г-жа Н. за периода от 14.11.2014година до 07.07.2015година.

Вещото лице следва да отговори изрично дали обемът работа за посочения период от време би могъл да бъде изпълнен своевременно според поставените срокове и съгласно дадените указания от възложилия работата, от длъжностните лица в ОС”Земеделие” Бургас, които са били на пряко подчинение на г-жа Н. и от нея самата.

        

ОПРЕДЕЛЯ  първоначален депозит  за допуснатата  експертиза в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя 30-дневен срок от днес по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да представи по делото документ изцяло внесен депозит.

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по допуснатата експертиза Н. Г. К. –, с адрес ***, с образование – висше, специалност – икономика на труда и социално дело, квалификация  - икономист по труда.

 

ДОПУСКА като свидетели при условията на довеждане от ответника в следващото съдебно заседание на следните лица Р.Ц.-Иванова, З.К. и П.Н..

 

   По останалите доказателствени искания на  страните, съдът ще се произнесе като съобрази заключението по допуснатата експертиза и гласни доказателства.

 

АДВОКАТ З.: Нямаме други искания в днешното съдебно заседание.  Моля предвид факта, че имам служебен ангажимент в периода от 10.10.2015година до 31.10.2015година и не мога да се явя в съда, да насрочите заседание по делото към средата на ноември 2015година. 

 

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА НЕДЕВА: Не се противопоставям делото да бъде отложено към средата на ноември месец.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямаме други искания в днешното съдебно заседание. Не се противопоставям делото да бъде отложено за месец ноември.

 

 Съдът, с оглед необходимостта от събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 11.11.2015 часа от 14:30 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ ВЕЩОТО ЛИЦЕ К., след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:32 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: