ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти септември           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1406 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат К. с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Командир на отделение при Група за масови мероприятия в Зонално жандармерийско управление Бургас К. Б., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, запознати сме с преписката, моля да бъде приета като доказателство по делото.

АДВОКАТ Д.: Предвид обстоятелството, че днес съм упълномощена за процесуален представител на ответника, не съм запозната с преписката, но от това, което знам от него, мисля че няма да е основание да искам отлагане на делото.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с преписката доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

СЪДЪТ констатира, че в административната преписка липсват доказателства за компетентността на полицейския орган, издал обжалваната заповед, както и доказателства за извършените действия, въз основа на които е издадена оспорваната заповед, поради което следва изиска от Директора на ОД на МВР Бургас да попълни административната преписка с доказателства за компетентността на полицейския орган, издал обжалваната заповед, както и за извършените действия, въз основа на които е издадена – докладни записки, протоколи и др.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да бъде призован и разпитан по делото присъстващият полицай при извършване на задържането Г.Д.П. с месторабота ***.

Към този момент нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страната и направеното доказателствено искане съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на Директора на ОД на МВР Бургас в 7-дневен срок от съобщаването да попълни административната преписка с доказателства за компетентността на полицейския орган, издал заповедта, както и за извършените действия, въз основа на които е издадена – докладни записки, протоколи и др.

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване свидетеля Г.Д.П., с месторабота ***, на който адрес да бъде призован за следващо съдебно заседание.

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2015 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се призове свидетеля.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: