ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 18.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На осемнадесети май                                 две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1406 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.Д.Я., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат С.П. – служебен защитник.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомена, се представлява от  прокурор Маринова.

 

Явяват се свидетелите М.Н.И. и С.С.Ч.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило от юрисконсулт Ч. писмено становище, с което същият заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие, изразява становище по доказателствата и по съществото на спора.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата по делото уточняваща искова молба от ищеца, във връзка с указания на съда от предходно съдебно заседание. В нея са посочени нови размери на претендираните отделни искове за обезщетение за неимуществени вреди, причинени от действия и бездействия на администрацията на Затвора Бургас – общо за сумата 19 900 лева, при първоначална заявена цена на иска общо в размер на 16 000 лева и нов времеви период за претендирано обезщетение: от 15.01.2014 г.-20.06.2014 г. В тази допълнително постъпила уточняваща молба са посочени поотделно исковите претенции по размер.

ДОКЛАДВА представени от ответника писмени доказателства с придружително писмо вх. № 3829 от 23.4.2015 г., съгласно указания на съда, дадени в предходно съдебно заседание – вещева ведомост, писмо до ОС „ИН” Бургас на ВПС Началник Затвора Бургас, медицинска справка и здравен картон.

ИЩЕЦЪТ Я.: Поддържам допълнителната уточняваща исковата молба в посочените размери и на посочените основания.

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, запознахме се с ищеца с протокола от предишно съдебно заседание, уточнихме какви искове да направи и същият го направи писмено и моля да бъде прието в размера, който е посочен и най-вече уточняване на датата, тъй като при първоначално подаване на исковата молба периодът е неточно посочен.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Уважаема госпожо Председател, считам, че искът е недопустим. На практика направеното уточнение по съдържание представлява нов иск, което е процесуално недопустимо. В т.нар. уточнение се съдържат общи твърдения за липса на политики, социални, здравни, физически и други и от така изложеното не става ясно от какви конкретни действия или бездействия на административния орган и/или длъжностно лице ищецът е понесъл вреди, в какво се изразяват те, не са конкретизирани по вид дали са имуществени или неимуществени. На ищеца е предоставена правна помощ, но въпреки това не е изпълнил указанията, дадени в протоколно определение от 16.03.2015 г., поради което моля да оставите исковата молба без разглеждане и да прекратите производството.

АДВОКАТ П.: Моля да не уважавате искането на представителя на Окръжна прокуратура Бургас. Противопоставям се на това възражение на прокуратурата. Моля да бъде приета уточняващата искова молба на ищеца към момента.

ИЩЕЦЪТ Я.: Уважаема госпожо съдия, в момента съм излязъл от болницата, имам писмени доказателства, които моля да бъдат приложени от „МБАЛ Бургас”, като се има предвид, че адвокатът не е наясно с това и не би трябвало да ги знае и би трябвало да са приложени към картона и той приложен към делото. В момента съм с бронхит, също имам допълнителни заболявания, за които съм закупил лекарства със собствени средства и съм набавил от външни източници, което е трудно.

Заболяването е придобито по време на пребиваването ми в затвора, тъй като там е пренаселено и 25 човека 24 часа в денонощието пушат и това действие и бездействие на администрацията на затвора и инспектора в седма група се изразява в бездействие, видимо действие от негова страна да сложи аспиратор или да осигури надлежна вентилация, вентилатори или друг начин за проветряване сутрин, обед или по възможност във времето, когато се разхождаме на каре. Във времето, когато спим, въздухът е много замърсен, защото същевременно ние се изхождаме по малка и голяма нужда в същото помещение във времето, когато сме заключени и които миризми се смесват и с никотина, а прозорците в тези помещения не отговарят на никакви човешки норми, по простата причина, че това са размери колкото половин радиатор.

Аз се жаля от действието и бездействието на администрацията на затвора, с което са ми причинени здравословни и материални вреди, от гледна точка, че трябва да си купя сам лекарства и да си осигуря начин на придобиване на блага като икономически, за да си купя лекарствата и които съм купил и съм дал над 80 лева и трябва да ги пия три месеца и съм го придобил затова, че всяко качване на трети етаж на вишката, вечер когато се извършват четири-шест пъти проверка на денонощия, слизане от вишката сутрин в 6 часа и са ми причинени заболявания от рода на хемороиди, запек, което е донесло за увреждане на моята простата на 40 години, което смятам, че е съществено нарушение на действие и бездействие на администрацията на затвора, защото тя е органът, която комуникира с медицинските лица. Същевременно от страна на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура Бургас исканията ми са за по-чиста и по-конкретна работа с лишените от свобода, изразени с мястото, където трябва да търпя наказанието си, като трябва да се обърне внимание на съдията, който е постановил присъдата ми, че мястото ми за изтърпяване на присъдата не е затвора, а затворническо общежитие от закрит тип. Това също е нарушение от администрацията на затвора от личните ми инспектори, с които работя и от психолога, защото когато един човек се настани в едно помещение и когато е за първи път, нарушил е закона – дали е извършил кражба, катастрофирал, когато попадне в затвора би трябвало да се работи с група, комисия от двама-трима членове, която да подобри условията на живот и да подобри възпитателната работа и теб самия да те подобри, за да не правиш такова нарушение и да оцелееш от наложеното наказание или присъда. Същевременно в този документ, който ми е изготвил Районен съд Бургас по дело № 2955/2013 г., съдията точно и ясно е постановил затворническо общежитие от закрит тип. Такъв тип в момента се изгражда в с. Дебелт в продължение на пет години. Ето това действие и бездействие на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, защото не само битовите условия като квадратура са нарушение, но и помещенията, където се търпят присъдите, като интеграция, като индивид в едно общество.

Сумата е разхвърлена в искове като психическо, физическо, морално, абстрактно и не до там обективно абстрактно поведение от тяхна страна, изразено в по-горните ми обвинения срещу тях.

Допълнително може да изискате като орган на администрацията, ваше правомощие е и може да изискате тези документи, че преди три дни излизам от болница. Поведението на административния служител също е незадоволително, по простата причина, че в болницата бях завързан с два чифта белезници на краката и ръцете. Хранех се без прибори за храна, бях оставен без хигиенни принадлежности, изразени в кърпа, сапун, чехли. Белезниците бяха повредени – отключването и заключването. Това може да бъде потвърдено от служители на затвора, които ме обвиняваха, че отключването на едните белезници отнемаше половин час, а с такова сериозно заболяване е сериозен проблем.

Когато майка ми почина миналата година, ми съобщиха април месец по време на каре около 13:15 часа беше, за внезапната кончина на моя родител – единствен за мен. Действията на инспектор социални дейности, който работи с мен, наблюдаващия прокурор и служителя на затвора, в лицето на дежурния офицер, при желанието ми и при написване от моя страна на писмен документ за желанието ми за прекъсване на присъдата, изчерпателно ми бе отказано да проведа социално погребение на моя родител и да бъде освободен моя родител от моргата на МБАЛ Бургас. Незнайно за мен обстоятелство трупът на майката ми престоя в хладилника в продължение на три месеца, за което сумата е съществена и много скъпа. Същевременно, друго действие и бездействие от страна на администрацията на затвора е, че нямам възможност да си платя в момента разноските за служебен защитник 730 лева по наказателните дела, въпреки искането ми за извършване и за прехвърлянето ми на място, където мога да работя и да отделям от средствата, които ще получа за плащане на служебни разноски по наказателните дела и за служебен хонорар на служебния ми защитник по наказателното дело и въззивно наказателното дело от 2013 година. Същевременно имам отказ от подаване на лична кореспонденция до Министерството на правосъдието, министъра на правосъдието от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. Това е отказ от личния ми инспектор на групата С., която е в предния времеви период. Същевременно отказване на кореспонденция с Хелзинкски комитет, от правна помощ в София. Нещата наистина са страшно много и когато по време, когато ме бяха освободили три месеца, когато пожелах да ме пуснат да освободя и разпозная трупа на майка ми, като аз като единствен неин наследник, защото тя беше в състояние, което не отговаря на това, което пише от съдебния лекар, исках да бъде в хладилника на МБАЛ, след три месеца благоволиха да ме освободят за 12  часа и ме пуснаха без да ме питат дали имам средства, след като съм изтърпял 5 месеца в затвора и дали имам откъде да набавя средства за транспортиране в гр. Бургас. Изпаднах в състояние на неудобство, когато ми поискаха билетче, а аз представих документ, че временно съм освободен от затвора и отивам в дома си, за да мога да отида в Окръжна прокуратура Бургас и поискам обяснения защо майка ми е в това състояние и защо никой не ме е поканил на погребението, въпреки че е служебно погребение.

АДВОКАТ П.: Нямам какво да добавя. Беше напълно изчерпателен ищецът.

 

СЪДЪТ, с оглед направените в подадената уточняваща молба и в днешно съдебно заседание уточнения относно подадената искова молба от ищеца П.Я., намира че следва да измени размера на иска като обща сума на цена на иска 19 900 лева, съставляващ сума сбор от отделно предявените искове за обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди следствие описаните от него действия и бездействия на административните органи или длъжностни лица от Затвора Бургас, и приеме посочения времеви период за обезщетение.

Воден от горното, на основание чл. 214 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА ИЗМЕНЕНИЕ относно размера на исковата претенция, възлизаща на сумата общо в размер на 19 900 лева и ПРИЕМА уточнения времеви период на исканото обезщетение - от 15.01.2014г. до 20.06.2014г.

 

Намира, че следва да приеме като доказателства по делото допълнително представените от ответника документи, в изпълнение указания на съда от предходно съдебно заседание,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото вещева ведомост на П.Я. от 15.01.2015 г., писмо от 17.04.2015 г. относно информацията кога ищецът е постъпил в Затвора Бургас, каква е обитаемата жилищна площ на помещението, в което е пребивавал, къде е настанен, в коя килия, медицинска справка, изготвена на 09.04.2015 г. за лишения от свобода П.Я., здравен картон на същия от постъпването в затвора на 16.01.2014 г. с данни при постъпването му Затвора Бургас.

Предвид допуснатите свидетелски показания по делото, съдът пристъпва към снемане самоличността на свидетелите, съобразно представени от тях удостоверения, издадени от администрацията на Затвора Бургас.

М.Н.И. – ЕГН **********, 39 години, български гражданин, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК, обещава да говори истината.

С.С.Ч. -  ЕГН **********, 37 години, български гражданин, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

Свидетелят С.С.Ч. изведен от залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля М.И..

АДВОКАТ П.: Кажете ми откога познавате ищеца П.Я., били ли сте в една килия, от колко време?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: С ищеца П.Я. сме били в една килия. П. дойде миналата година, не си спомням точно на коя дата беше. Тогава отрядът ни беше цялостен, сега в момента е разделен. Беше настанен в нашата килия, в която бяхме настанени 17 или 18 човека, не мога точно да си спомня. Наложи се да го сложим на трета вишка. Тогава той беше около 80 кг. От втория месец започна да се оплаква от най-различни  болести – главоболие, световъртеж. Той беше настанен на трета вишка, понеже нямаше достатъчно място. Беше абсурдно. Поведението на медицинския персонал спрямо него беше отвратително и оттам нататък, колко месеца беше в нашата килия не знам, се наложи да го преместят в друга килия и понеже нямаше място, трябваше да бъде настанен на първа или втора вишка.

АДВОКАТ П.: Килията с какви размери беше?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Килия беше с размери 6 м на 3 м. Страхотна мизерия е в килията. Пълно е с хлебарки, мишки, отвратително, страшна мизерия. Като се има предвид, че повечето от затворниците са социално слаби, не всички могат да разполагат със сапун, тоалетни принадлежности. Отвратителна мизерия е. Пушат се вестници. Тези, които не правят свиждане, като нямат външни парични постъпления, събират фасове, пушат вестници и тези неща ние трябва да ги понасяме и да си премълчаваме. А за медицинския персонал, понеже и аз последните четири-пет месеца започнах да боледувам, се отнасят отвратително към лишените от свобода. Преди да дойде д-р Христова и сега има още една нова, преди беше д-р Ненчев, непрекъснато ни тероризираше да си му плащаме пари, за да бъдем извеждани навън. След като бъдем извеждани навън при съответните медицински лица, там ни се изписват едни и същи рецепти, независимо по колко пъти ходим в болницата, защото има случаи, казвам за моя случай, предполагам и неговият е такъв, веднъж ни закарат при даден лекар, за същата болест следващ път при друг и изписват едни и същи лекарства, които не помагат.

АДВОКАТ П.: Докато беше Я. в килията, вечер след 8 часа как ходихте по голяма и малка нужда?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Имаме съответно тоалетна – кофичка, която не може да се затвори с капак цялостно и мирише отвратително. Просто не е приятно дори и като го казвам, страшна мизерия. Мирише отвратително особено лятно време. Няма никакъв параван. Параванът трябва да си го сложиш, ако си безскрупулен, слагаш си паравана, но това не ги интересува неграмотните.

АДВОКАТ П.: Как ходите на баня?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Аз съм от три години там, по неговото време бяхме около 180 човека. Банята ни започва от 1 часа, като имате предвид, че налягането идва в 3 часа, съответно 180 човека може ли да си представите по колко минути се пада да се изкъпят. Дори да сметнем време от 1 до 5 часа преди проверките, пак времето не е достатъчно.

АДВОКАТ П.: Срещи с психолог имате ли?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Абсолютно никакви. Трябва да провеждат някакви образователни действия, които да ни образоват, да бъдем интегрирани по някакъв начин за поправяне, но никой не се интересува от нас. В смисъл, аз съм влязъл в затвора и трябва да бъда поправен, но не се получава. Никой не ме е извикал да ми придава курс относно интеграция. Вечер, като си легна вместо да мисля за семейството и как да се поправя, аз мисля за кражби. Социалните работници единствено когато стане проблем тогава ни викат.

АДВОКАТ П.: А кореспонденция дават ли Ви вестници да четете, писмата?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Понеже трети-четвърти път влизам в затвора, преди се даваха, за сега трета година никакъв вестник не съм видял.

АДВОКАТ П.: Как всичко се отрази върху психиката на ищеца? Докато е бил в килията как се е чувствал?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Мога да кажа, че влезе много добре, разговаряли сме от началото, защото всеки нов човек за нас е интересен и сме разговаряли много и като провеждам разговори и като сравнявам преди и сега разбирам, че има отклонение в психиката му. Това е по мое мнение.

АДВОКАТ П.: Нямам повече въпроси към свидетеля И..

ПРОКУРОР МАРИНОВА: През времето когато бяхте с него заедно, килията кой номер беше?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Килия 417.

ПРОКУРОР МАРИНОВА:  През 2014 г., като сте били в килия 417, известно ли Ви е ищецът да е желаел консултация със специалисти и такава да му е отказвана или да е провеждана във връзка със здравословни проблеми?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не мога да се спомня, защото те са толкова много хора. Мисля че е искал, предполагам, че е искал.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: А провеждана ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Госпожа С. беше тогава,  докато сме били заедно с П.Я. в една килия.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Вие казахте, че отношението на медицинския персонал е отвратително и за 2014 г. искана ли е и получава ли е консултация?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Предполагам, че е искал, но в момента не мога да се сетя.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Нямам други въпроси към свидетеля И..

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля И., същият беше отведен в залата.

В залата бе въведен свидетелят С.Ч. и съдът ПРИСТЪПВА към разпит на същия.

АДВОКАТ П.: Съкилийникът Ви обясни точно какви са условията. Откога познавате ищеца Я.? Били ли сте в една килия, в коя и колко време?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: В началото мисля, че миналата година, той дойде в нашата килия. Аз го приех, защото бях отговорник. В килия 417 бяхме. Понеже килията беше ужасно пренаселена и нямаше места, трябваше да го настаня на трета вишка, което никак не е приятно да бъдеш настанен да спиш на трета вишка. Когато се изправиш, може да се удариш главата на тавана.

АДВОКАТ П.: С какви размери беше килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Килията колко да е, сигурно на половината на площта на тази зала. (Свидетелят сочи половината от съдебната зала.)

АДВОКАТ П.: Колко място Ви остава за разходка в тази килия?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Съвсем малко, тъй като навсякъде са настанени вишки и заемат част от пространството и остава много малка площ, а трябва и да се разминаваме когато станем от леглото, защото леглата са едни срещу други и минаваме през тази малка част.

АДВОКАТ П.: Колко човека могат да стоят прави в тази килия ?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Ако се изправят всичките, последно миналата година, като бяхме 22 човека, почти няма място, всеки трябва да каже: „мръдни да мина”. Когато П. беше там, беше много пренаселено и нямаше много място.

АДВОКАТ П.: Каква е естествената светлина и приток на въздух?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Трудно е да се каже. Зимно време малка част от светлината влиза вътре, защото прозорците са на половината на парното, както посочи ищецът П.Я..

АДВОКАТ П.: Казахте, че приехте П.. Как го приехте?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Беше здрав, беше доста пълен, дори беше по едър от свидетелят М.. Беше в добро здравословно състояние.

АДВОКАТ П.: А психически какво му беше състоянието?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Беше добре, разговаряше добре, държеше се добре, но сега гледам, че има някакви отклонения.

АДВОКАТ П.: Срещи с психолог провеждани ли са?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Не съм видял, защото от администрацията на затвора когато поискаш лекарска помощ или психолог, или те игнорират или те дискриминират.

АДВОКАТ П.: Кореспонденция да знаете да е получавал – писма, вестници?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Виждал съм да получава писма, но не знам точно откъде са.

АДВОКАТ П.: След като заключваха килията в 8 без 15 вечерта, как ходите в тоалетна и пушачите съобразяваха ли се с непушачите?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Никой не се съобразява. Ако направиш на някой забележка да пуши към прозореца, той казва: „ти ли ще ми кажеш”. Уринира се вечер в кофа, дори по голяма нужда се ходи в кофа. Особено лятото е ужас, не е за говорене. Не мога да намеря думи да опиша лятото какъв ужас е. Ако сме 22 човека и всички се наредим по малка нужда в кофата, тя се пълни и след това ползваме туби или кой каквото намери да уринира, а имаме кофа по голяма нужда и ако двама-трима ползват тази кофа, миризмата е потресаваща.

АДВОКАТ П.: Нямам повече въпроси, тъй като всичко се преповтаря от първия свидетел.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Искам да Ви попитам колко месеца бяхте в една килия?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Не мога да посоча точно колко месеца, но може би близо два месеца беше в моята килия, където го посрещнах и настаних. Понеже спеше на трети етаж на вишката, се премести в друга килия, но бяхме в един коридор.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Освен психични проблеми, какви други здравословни проблеми е имал?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: В момента съм в стационара в затвора. Лекуват ме с хапчета. Преди пет дни или седмица го докараха около четирима човека лишени от свобода и двама надзиратели в стационара дойдоха да търсят лекарска помощ. Беше припаднал, прежълтял.

Докато бяхме заедно, тогава нямаше здравословни проблеми. Беше в отлично състояние, поне аз това виждах.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Нямам други въпроси към свидетеля Ч..

 

ИЩЕЦЪТ Я.: Във връзка с това колко е дневната дажба на хляб, на порциона като храна, богата ли е на белтъчини, въглехидрати и как става отмиването и какви хигиенни норми на поведение има създадени от администрацията на ГД „Изпълнение на наказанията”, изразени в хигиенно-битови условия, дават ли веро, сапун, кърпи, бельо?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: За храната си има график. Всеки ден е различна – боб, леша, месо, но то се гони из черпаците.

Битовите условия, бих казал, че не са кой знае какви, в смисъл лоши са битовите условия. Когато влезеш в столовата е мръсотия. Чистачите, които отговарят за групата се стараят да контролират всичко, да има битови условя, да се чисти, но те като са много хора единият чисти, другият маже. Няма ред на дисциплината, но благодарение на чистачите нещо се случва. Сапун дават на месеца един път. Той не става за пране, той е свински сапун.

 

ИЩЕЦЪТ Я.: Този сапун е производство на завод „Камбана” и е от 1993 година.

Нямам други въпроси към свидетеля Ч..

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля Ч. съдът го ОСВОБОДИ от залата.

 

АДВОКАТ П.: Няма да сочим други доказателства. Всичко, което сме имали, сме го представили. На този етап няма какво друго да представяме.

 

ИЩЕЦЪТ Я.: Имам писмени доказателства. Те са свързани със здравословното ми състояние, изразени в очила.

Дрехите се предоставят в затворите от страна на администрацията с протоколи, които протоколи са неверни и са попълнени с червен химикал.

За времевия период дрехите, които казват, че съм получил, не съм ги получил и времевият период, който е добавен – 15.01.2014 г. във въпросната ведомост, не е верен. Получил съм ги 12 месеца по-късно. Никой не го интересува как се ходи в това място, защото това не е затвор.

Във връзка с мое заболяване на зрението имам изписани капки за очи и очила на 14.11.2014 г. Представям и моля да приемете като доказателство по делото рецепта, издадена ми във връзка с очно заболяване, ведно с амбулаторен лист от 14.11.2014 г. № 2973 за първично посещение при СИМП и рецепта към него за предписани капки за очи тобрекс и силоксан. Представям тези доказателства поради липса на средства и възможност да си закупя надлежните лекарства аз търпя допълнително увреждане на зрението, изразено в увеличаване на диоптъра с установените  лекарства и очила, които трябва да нося. В тази връзка представям рецепта от офталмолог д-р Б.М. от 07.01.2015 г.  за определен размер на увреждане на очите. Допълнително по служебен път, уважаема госпожо съдия, може да поканим вещо лице медицинско, което да установи и да се докаже твърдението, че ако не си лекувам зрението, прогресивно си увеличавам цилиндрите, градусите и диоптрите. Искам да уточня, че очилата, които нося, са минус градуси и продължават да ми отслабват очите, поради липса на вентилация, проветривост на това място. Хора ежедневно и ежечасно влизат в помещенията като разпространители на тези микроби и микроорганизми. Голяма част от хората са неграмотни, дори не разбират български език.

Другият документ, който представям, е писмо, което е отговор от омбудсмана на републиката, по повод на мое писмо до него за погребението на майка ми.

Представям и рецепта от д-р Л. от МБАЛ Бургас от отделение от офталмология във връзка с предписани ми лекарства във връзка с бронхита ми. В същите тези унизителни условия съм поставен, без да съм свален в стационара, поради липса на външната лекарка г-жа Г.. Същевременно, представям медицинска рецепта от 29.07.2014 г. от д-р Енчев, който в момента вече не ръководи медицинския кабинет към Затвора Бургас, с който доказвам медикаментите, които трябва да се закупят от моя страна и поради липса на средства не могат да бъдат закупени и ми се влошава здравето.

Други доказателства няма да соча и представям.

 

АДВОКАТ П.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните, намира че следва да приеме представените от ищеца писмени документи, да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищеца в днешно съдебно заседание и описани по-горе в протокола писмени документите.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ИЩЕЦЪТ Я.: Съдът искам да ми уважи иска срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за действия и бездействия на длъжностни лица от администрацията на Окръжен затвор Бургас.  Същевременно да обърне сериозно внимание на Окръжна прокуратура Бургас на основание чл. 36 НК във връзка със социалното ми положение, изразено пак в действие и бездействие на администрацията, защото трябва да ме интегрират в това общество, да ме подобрят. Когато дойде моят син, който е на 8 години и свиждането се провежда като в зоологическата градина в Айтос, на това място не се говори нормален човешки език, няма микрофони, няма камери, само една в ъгъл и когато една жена ромка или дете, извикат на ромски език, аз не мога да говоря с него, защото има три вида паравани, от които едното е градивна ограда, а другото решетки, заключени с катинар и смятам, че по този начин ще се допринесе до благоприятното развитие на отношенията ми като родител със сина ми или да му кажа нещо възпитателно и да види в какви условя е баща му в затвора.

Също искам да допълня, че когато влиза в затвора, никой не знае колко тежи един затворник и колко е разходът на храна. В затвора един затворник тежи 100 кг и друг 60 кг и не може Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да каже, че разходната норма е толкова колкото е.

 

АДВОКАТ П.: Моля да уважите иска, както основния, така и допълнителния, и направения днес иск 19 900 лева, срещу администрацията на затвора за действия и бездействия и моля да ми предоставите възможност за писмени бележки, които ще представя в определен от Вас срок.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Уважаема госпожо Председател, считам, че предявеният иск е неоснователен и недоказан. Не са налице кумулативно изискуемите предпоставки на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. От събраните писмени и гласни доказателства не се установи по категоричен начин, че са налице незаконни действия или бездействия на орган или длъжностно лице при осъществяване на административната дейност, че са причинени вреди от такива, респ. наличието на причинно-следствена връзка. В този смисъл, моля да постановите съдебно решение, с което да отхвърлите предявения иск.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Съдът предоставя възможност на процесуалния представител на ищеца за представяне на писмени бележки по делото в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: