ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА С.А

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1406 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.Д.Я., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С.П., определен от Адвокатска колегия Бургас във връзка с определение на съда от 18.11.2014 г., с което на ищеца е предоставена правна помощ, представляваща процесуално представителство по настоящото дело, и назначен за процесуален представител на ищеца.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха С.а.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, получих призовка, с която съм уведомен, че трябва да уведомя и ищеца Я. ***. Уведомил съм го, но грешката е моя, че не съм представил необходимата призовка на администрацията на Затвора Бургас, за да бъде лицето конвоирано за днешно съдебно заседание, както и да посочи свидетелите, които иска да бъдат разпитани по настоящото производство. Да се даде  ход на делото и за следващо съдебно заседание същият да бъде призован чрез администрацията на затвора. Ще установя и свидетелите, които иска да бъдат разпитани, и в писмена форма ще посоча имената им.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Във връзка с направеното от съда изявление за редовно призоваване на ищеца, считам че следва да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С.А: Считам че ход на делото не следва да бъде даван, тъй като ищецът по делото не е призован по съответния ред лично, а само устно, поради което не е ясна позицията на същия дали желае да се яви в настоящото съдебно заседание, както и да направи доказателствените си искания по отношение на разпит на свидетели.

 

По хода на делото съдът съобрази, че ищецът е редовно призован и се представлява от назначения му процесуален представител по делото, намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на П.Д.Я., изтърпяващ присъда в Затвора Бургас, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, с правно основание чл. 203 и сл. от АПК, във връзка с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска за присъждане на неимуществени вреди в размер на 16 000 лева за периода от 01.08.2013 г. до 20.06.2014 г., вследствие на действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица от администрацията на Затвора Бургас, и постъпилия писмен отговор от ответника по нея, ведно с приложени доказателства.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам исковата молба.

Нямам възражения по доклада.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам писмения си отговор и оспорвам изцяло исковата молба на ищеца и по основание, и по размер.

ПРОКУРОР С.А: Считам че предявеният от П.Я. иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е процесуално допустим.

Считам че направеният в днешно съдебно заседание доклад е коректен.

Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документите,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените до момента писмени документи.

Намира, че на основание чл. 129 ал. 2 от ГПК, приложим съгласно чл. 144 от АПК, следва да даде указания на ищеца за изправяне нередовността на исковата молба предвид следното:

Тъй като се претендира обезщетение за периода от 01.08.2013-20.06.2014 г. с посочен общ размер 16 000 лева, съдът следва да даде указания на ищеца да отстрани несъответствието между посочения общ размер на иска и размера на отделните искови претенции, като посочи: за всяка от вредите, които твърди, че лично е понесъл от конкретните действия и/или бездействия на административните органи и/или длъжностни лица, които са ги извършили или допуснали, какво обезщетение претендира както по размер, така и по вид – имуществени (претърпяна загуба или пропуснати ползи) или неимуществени; доказателствата, които иска да бъдат събрани, и конкретните обстоятелства, които ще установява с тях.

Намира, че следва да укаже задължението на ответника да представи писмените документи, които са свързани с наведените в исковата молба възражения на ищеца относно престоя му в Затвора Бургас и посочената като приложена в становището на старши инспектор СДВР С. под № 2 – вещева ведомост на лишения от свобода П.Д.Я., но липсваща в приложенията.

Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ищеца задължението и му предоставя възможност най-късно до следващо съдебно заседание да изправи следните нередовности на исковата молба:

Да отстрани несъответствието между посочения общ размер на иска 16 000 лева и размера на отделните искови претенции, като посочи за всяка от вредите, за които твърди, че лично е понесъл от конкретни действия или бездействия на административните органи и/или длъжностни лица, които са ги извършили или допуснали, какво обезщетение претендира както по размер, така и по вид – имуществени (претърпяна загуба и пропуснати ползи) или неимуществени.

Да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани и конкретните обстоятелства, които ще установява с тях, както и да представи доказателства, с които разполага, в т. ч. да конкретизира искането си за допускане на гласни доказателства чрез разпит на свидетели.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение в дадения срок исковата молба ще бъде оставена без разглеждане.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи до следващо съдебно заседание в заверен препис вещева ведомост на лишения от свобода П.Д.Я., цитирана като приложение № 2 в изготвеното от старши инспектор СДВР С. от 16.01.2015 г. становище; дневници за проверки на здравните инспектори и протоколите за времето, през което ищецът е пребивавал в Затвора Бургас; да предостави информация приложената към цитираното становище медицинска справка от 15.01.2015 г. за лишения от свобода П.Я. съдържа ли изчерпателна информация относно отбелязванията в медицинския картон на ищеца за престоя му в Затвора Бургас и ако са налице други отбелязвания, да се представят доказателства за това; да предостави информация за периода от постъпване на Я. в Затвора на 15.01.2014 г. до 11.02.2014 г. с колко души е пребивавал в помещението, където е бил задържан, а също и за периода от 11.02.2014 г., когато е разпределен в VІІ група, в спално помещение № 413, до датата на завеждане на исковата молба  30.06.2014 г. с колко души е пребивавал в помещението.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.05.2015 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

За насроченото съдебно заседание и за указанията на съда, дадени в днешно съдебно заседание, да се изпрати препис-извлечение от протокола на ищеца, като се осигури и довеждането му за следващо съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: