ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                        председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1405 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Р., редовно призован, не се явява лично, представлява се от адв. С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „МПДТР“ при община Бургас, редовно призован, се явява гл. юрисконсулт М.,  с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от А.С.Р. срещу  Акт за установяване на задължение по декларация № СВ_АСР-4-1/13.04.2016 г., издаден от орган по приходите в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама при община Бургас, потвърден с решение № 94-01-16070/8/20.06.2016 г. на директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама при община Бургас.

 

адв. С.: Поддържам жалбата, моля да приемете приложените към административната преписка доказателства. С оглед становището на процесуалния представител на ответната страна в днешно съдебно заседание ще ангажирам и други доказателства при необходимост.

 

Юрисконсулт М.: Оспорваме жалбата. Представили сме административната преписка с приложени към нея доказателства, които моля съда да приеме. Към настоящия момент няма да ангажираме нови доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

 С оглед липсата на допълнително формулирани от страните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. С.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания АУЗД по подробно изложените в жалбата съображения и цитираните практики на ВАС. В конкретния случай не е на лице основание за заплащане на дължимия данък поради обстоятелството, че доверителят ми не ползва собственото си жилище, който факт не се и твърди от административния орган. Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

 

 

Юрисконсулт М.: Моля да потвърдите обжалвания акт поради съображенията, които сме изложили в решението на административната инстанция. Твърдим, че имотът е завършен към 2001 г., като основно доказателство в тази насока е приложеното Удостоверение от Община Бургас от 18.02.2016 година. Същото е официален документ и има материално-доказателствена сила. В този документ е посочено, че сградата е завършена към 2001 г., а и освен това актът е изготвен на база данни от декларация, в която лицето в съответната графа доброволно е декларирало и посочило, че сградата е завършена към 2001 година. Затова моля да потвърдите акта и да присъдите в полза на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: