ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1405 по описа за 2014 година

На именното повикване в 12:38 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

Явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е писмена молба вх.№3356/08.04.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя, с приложени към нея доказателства – Решение № КЗ-9/08.08.1977г. на комисия по земята, Заповед №1238/18.10.1976г. на председателя на ОНС Бургас, доклад на комисията по чл.9 от Правилника за прилагане на ЗООЗП, писмо на министъра на ЗХП, банково бордеро от 29.11.1988г. за изплатена сума от СУ”Св.Кл.Охридски”.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№3878/24.04.2015г. от процесуалния представител на жалбоподателя, към което са приложени заверени копия от АДС №396/21.11.1989г. на община Созопол и копие от ДВ бр.33/25.04.1989г. със съдържанието на ПМС №14/11.04.1986г.

В заявлението се прави искане на основание чл.192 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК да се изиска от трето неучастващо лице Областна управа Бургас, отдел „Държавна собственост” да представи цялата преписка по Акт за държавна собственост №396/21.11.1989г. на община Созопол.

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице Р., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените по делото доказателства.

Оттеглям искането си по чл.192 от ГПК, тъй като след проверка в досието в Областна управа не се установиха никакви документи относими към предмета на делото, има такива но са документи след 2000година.

С молба приложено по делото съм представил АДС №396, но тъй като не е заверен препис, днес представям и моля да приемете заверено копие на този АДС, с което се снабдих от Областна управа.

Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

 

АДВОКАТ Й.: Да се приемат представените доказателства. Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на допълнителното заключение на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му. Вещото лице  със снета самоличност по делото от по-рано и ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам, ведно с приложените 2 скици. Искам да заявява, че копието на скица 1 е от оригиналната скица предоставена ми от адвокат К., но понеже има забележка на гърба на скицата затова съм направила и втори лист който е прикрепен с телбод.

 

АДВОКАТ К.: Във връзка с отговор на  въпрос 2, да разбирам ли, че сте  изхождали само от преписката в Областна управа и доколко са обсъждани писмените доказателства представени пред съда, както и евентуалната промяна на процесната земя съгласно отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Справките съм правила в Областна управа, като в държавната служба  не се намери документ за промяна на предназначението на земята. При проверка в община Созопол също не се намери документ за промяна на статута на земята. По отношение на скица 1 приложена по заключението ми, няма такава оригинална скица в ТСУ в Областна управа от където е издадена.

 

АДВОКАТ К.: Представили сме квитанция за заплащането на промяната, а Вие не сте я коментирали?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Тази квитанция е приложена по делото и Вие ми я дадохте, но от нея не мога да разбера че става дума за промяна на предназначението на земята, т.е. че тази  сума е платена за промяна предназначението на земята.

 

АДВОКАТ К.: Ние твърдим, че това е сумата  която е платена за промяна на предназначението на земята и тя е описана в Акта за държавна собственост.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.:  В акта за държавна собственост е записана по-долу сумата, но вносната бележка - бордеро не е вписана.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, от които 100 лева  платими от внесения депозит, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да внесе 100 лева по сметка на Административен съд Бургас, в който срок да представи по делото и съответния платежен документ.

В случай че това не бъде сторено ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ К.: Водим свидетел във връзка с указанията на съда в предходното съдебно заседание за установяване момента на извършването на процесния строеж.

 

АДВОКАТ Й.: Противопоставям се на искането за разпит на свидетел, защото считаме, че установяването на момента на построяване е ирелевантен към спора от гледна точка на законността на  строителството, и респективно възможността за търпимост на строежа съгласно действащите Кадастрални карти и планове. В този смисъл считам за ирелевантно установяването на факти и обстоятелства, които следва да бъдат доказвани с официални писмени документи. Дали е построена бунгалото към 1989 година, считаме за ирелевантно за съществото на спора на първо място, което касае неговата законосъобразност, което касае промяната на статута на земята. Ирелевантно е  на второ място от гледна точка на извършеното строителство и трето неговото запазване към настоящи момент по кадастралните карти и планове.

 

АДВОКАТ К.: В  първото отменително решение на Върховен административен съд, имаше указания за разпит на свидетели за установяване на факта построяване, то не е по това дело, но ние го водим свидетеля във връзка с указанията на съда дадени в предходното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Й.: Няма задължение настоящия съдебен състав да изпълнява указания по други съдебни производства, като   указанията също не са конкретно и в тази  насока да се изследва момента на построяване на бунгалото. Тези указания не са задължителни за настоящия съдебен състав.

 

Съдът констатира, че с определение от съдебно заседание  проведено на 16.09.2014 година е допуснат свидетел на жалбоподателя при условията на довеждане за установяване момента на изграждане на процесния строеж. Това определение не е отменено, като към настоящия момент не са налице основания за неговата отмяна.

Според настоящия съдебен състав обстоятелствата, които ще се установят със свидетелските показания са относими към предмета на спора, поради което ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

 

Съдът снема самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.И.А.- години, семеен, български гражданин, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни показания.

 

Свидетеля ОБЕЩАВАТ да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Аз работя в СУ”Кл.Охридски” в „Техническа служба” като дърводелец. От 1981година работя там и към настоящия момент също.

 

АДВОКАТ К.: През 1981година дали сте били командирован в базата на СУ ”Кл.Охридски” в с.Черноморец?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: През 1982година, май месец към 10-12 число, 10-15 човека  от всички технически служби на СУ”Климент Охридски” ни командироваха в с.Черноморец със задачата всеки по своята специалност да работи на тази база. Когато пристигнахме в базата имаше издигнати осем бунгала, т.е. четири двойни  и не ги кръстихме от № 1 до № 8. Когато пристигнахме бунгалата бяха готови. Ние трябваше да работим за канал, за водопровод, електрификация и малко покривни работи оставаха. Първата ни задача беше да започнем изкопни работи за последната двойка бунгала № 9 и № 10 и стола и копаехме основите. Още не бяха дошли мебелите за обзавеждане. Не бяха напълно готови бунгалата, имаше довършителни работи, които ние да свършим.  Бунгалата може би са били готови около месец половина преди да пристигнем ние. Мисля, че „Главбулгарстрой” или нает от него подизпълнител беше започнал изграждането на фундаментите на бунгалата. Ние отидохме когато първите четири двойки бунгала бяха почти готови и започнахме да копаем основите на последната двойка бунгала. Имаше дадена линия за последната двойка бунгала и стола и ние по тези параметри копаехме основите. Имаше колчета с въженца, с които се очертаваше линията. Копаене е преувеличено да се каже, защото  там е скала и копаехме на около 20см. основи и там дигахме бетонова основа около 80 см,  като на някои места е повече защото теренът е с денивелация. От 30см до 80 см са основните високи.

 

АДВОКАТ К.: Процесното бунгало знаете ли кой номер беше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Според нашата номерация, която ние сложихме за вътрешно ползване, беше  №7.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА снимка находяща се на стр.86 от делото, като свидетеля посочва, че бунгало №7 е процесното розово бунгало.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Това бунгало беше почти готово като отидохме. Имаше дребни довършителни работи по инсталацията и покрива. Работеше се по комуникациите.

 

АДВОКАТ К.: Какво беше предназначението на тези бунгала?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Доколкото съм запозната това е леглова база, която по-късно аз обзавеждах с легла. Под малко по- късно имам предвид, малко по-късно през периода в който бяхме в Черноморец. Първо довършвахме бунгалата и като дойдоха мебелите аз ги сглобявах.

След 1982година съм ходил пак в тази база, по-рядко като почиващ, по-често като командирован, за подготвяне базата за летния период.

 

АДВОКАТ К.: Кога беше официалното откриване на базата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Ние работихме от 12.05. до 02.07.1982 година, като официалното откриване беше на 02.07.1982 година в с.Черноморец, хотел Бряст. На официалното откриване имаше важни личности като проф. Христо Панайотов, който беше зам.ректор по техническите въпроси в СУ”Св.Кл.Охридски”, кмета на  с.Черноморец, чието име не си спомням и двама представители на Окръжния комитет на Бургас, чието имена също не си спомням, но те бяха изпратени от Н.Ж. от Окръжния комитет на БКП.

 

АДВОКАТ К.: Идвал ли е в базата Н.Ж. и с каква цел?

 

АДВОКАТ Й.: Противопоставям се на този въпрос. Абсолютно неотносимо е към предмета на спора кой е ходил в базата и кой не е.

 

Съдът счита така поставения въпрос от адвокат К. за неотносим към предмета на спора и не допуска същия.

 

АДВОКАТ К.: Знаете ли да е имало представители на фирмата, която е изработила плановете, когато Вие сте били там?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: На няколко пъти идваха  инженери и архитекти, които казваха колегите, че са от „Главбулгарстрой”, но не бяха повече от 2 човека и на три пъти идваха. Не знам нищо за документацията, някъде сигурно има, но това е било преди 33 години.

Секретарят на Окръжния комитет на партията също съдействаше при работата. Понеже скалата не допускаше работа на ръка с помощта на войници и затворници се взривяваше. Тези затворници и войници бяха изпратени със съдействието на секретаря на Окръжния комитет. Правеха каналите с тези взривове, в които се влагаха тръбите за водопровода и мръсния канал и връзката на мръсната канализация с тази на селото. Това не можехме да го правим на ръка, нямаше такава техника университета и в тази връзка беше помощта от Бургаска област.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Й.: Като имате толкова добра и услужлива памет, може ли да кажете какви бяха границите на базата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Към Созопол имаше поле, градини с лук и други насаждения, а от другата страна гробищата и даже нямаше още ограда с тях, още  не беше изградена.

 

АДВОКАТ Й.: Извън селото ли беше базата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не мога да кажа дали е част от селото или извън селото. Селото беше на 3 минути. Излизайки от базата ние попадаме на улицата, която води към плажа, кея към селото. Тази улица си има име.

 

АДВОКАТ К.: Представям за сведение две решения на Върховен административен съд по дела, които още не са приключи. Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ Й.: Да се приемат за сведение представените решения. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  в днешно съдебно заседание писмени доказателства, а именно: решение № КЗ-9/08.081997г. на комисия за земята, заповед №1238/18.10.1976г. на председателя на ОНС Бургас, доклад на комисията по чл.9 от Правилника за прилагане на ЗООЗП, писмо на министъра на ЗХП, банково бордеро от 29.11.1988г. за изплатена сума от СУ”Св.Кл.Охридски”, АДС №396/21.11.1989г. на община Созопол, копие от ДВ бр.33/25.04.1989г. със съдържанието на ПМС №14/11.04.1986г. като доказателство по делото.

 

ПРИЕМА за сведение решение № 4991/05.05.15г. по адм.д.№3695/2015г. и решение №4681/27.04.2015г. по адм.д.№3694/2015г. по описа на Върховен административен съд.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, само ще   маркирам, като ще моля за възможност за представяне на писмени бележки. От събраните по делото и представените от нас писмени доказателства може да се направи извода, че действително по Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата и правилника за неговото приложение, действал до 1996година и по време на строителството на това бунгало е извършена процедурата по промяна на статута на земята, по тогавашното законодателство, което е видно от въпросното банково бордеро. Има акт за въвод №144/27.03.1989г. на ОНС, като предпоставките за този акт за въвод е наличие на решение на Комисията за земята, промяна на предназначението на земята и внасянето на дължимата сума. Всички тези предпоставки са били на лице. Посочената в бордерото сума от 46 000 лева е формирана в зависимост от категорията на земята и новата тарифа приета през 1985 година по чл.15. Процедурата е изпълнена тогава, като  има и други доказателства, касаещи визи за проектиране, линия за строителство и може би не всичко е било перфектно, но процедурата е спазена. Моля при постановяване на вашия съдебен акт, да имате предвид решението на Върховен административен съд, където предмет на доказване е търпимост на процесните строежи, а не незаконосъобразност, защото дори да е незаконно строителството, то може да е търпимо. Моля да отмените атакуваната заповед. Теренът е предоставен на жалбоподателя и с променено предназначение, което води и до търпимост на процесния строеж.

Моля за възможност за представяне на писмени бележки.

 

АДВОКАТ Й.: Аз ще Ви моля, като изцяло неоснователна да отхвърлите жалбата,  предвид че първо по делото не се събраха доказателства за законност на извършеното строителство на процесното бунгало. На второ място видно от експертизите по делото, липсват каквито и да е било доказателства свързани с промяна на предназначението на земята. Считам за ирелевантно твърдяното основно  обстоятелство от страна на жалбоподателя за наличието на извършено плащане конкретно за промяна предназначението, тъй като няма други доказателства свързващи това плащане с конкретната промяна на предназначението на земята с конкретната процедура. Нещо повече  в акта за държавна собственост не се цитира твърдяното плащане, а като доказателство дори да приемем, че е извършено такова плащане,  то това не доказва последваща процедура по промяна на предназначението, която не се установява.  Протоколът за въвод, който също се цитира, моля да се има предвид, че не говори за конкретно отреждане. Нещо повече в хода на изучаване на доказателствата се установи, че първоначално теренът е бил отреден не за нуждите на СУ”Св.Кл.Охридски”, а за водолазна база и  нещо друго. Моля да се имат предвид заключенията от експертизите по делото. В този смисъл и като се има предвид, че теренът се е намирал извън регулация на населеното място, след като липсва  доказателство за промяна на предназначението му, както и обстоятелството, че не се запазва по сега действащите Кадастрални планове и ПУП на гр.Черноморец вече, считаме че няма дори и основание за фактическия състав необходим за установяване на търпимост на обекта, съгласно изискванията на §16 ПЗР на ЗУТ. Като цяло ще Ви моля да имате предвид, че няма нито едно доказателство, както в подкрепа на законно строителството, така и в подкрепа на изискуемите обстоятелства свързани с постановяването на търпимост на строителството по смисъла на закона. С оглед на всичко казано, считаме жалбата за неоснователна и ще Ви моля за решение в този смисъл.

Моля да бъда присъдени в полза на ответника направените съдебно-деловодни разноски.

 

АДВОКАТ К.: Категорично не съм съгласен със становището на ответника. Въпросът следва да се решава на база на действащото законодателство към годината на построяването, което е различно от сега действащото. От доказателствата по делото се потвърждава тезата ни, че предоставения терен върху който е  построено процесното бунгало, е бил с променено предназначение, като е била  заплатена вноската за промяна на предназначението и строежът е извършен 1982 година, поради което е налице търпимост. Няма да обсъждам  законността,  тъй като в светлината на практиката на Върховен административен съд това е не от значение при търпимост

 

АДВОКАТ Й.: Моля да имате предвид, че липсват доказателства за промяна на предназначение на земята и че основното подчертавам отново плащане не доказва извършена процедура по промяна на предназначението, в този смисъл и съгласно закона няма  условия за търпимост.  Моля Ви  да обърнете  внимание на приетите за сведение решения на Върховен административен съд, че същите не дават допълнителни указания конкретно освен изследване на фактически основания, а не основания за търпимост и законосъобразност.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: