ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1405 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Р..

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Р., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.С.Р. -  63 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение с 2 броя скици, които поддържам. За момента няма какво да добавя към заключението.

 

АДВОКАТ К.: Във връзка изготвено заключение може ли да заключим, че се касае всъщност за две бунгала с  два отделни входа?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Става въпрос за две бунгала построени на калкан, както се вижда от снимката в заключението ми, които имат отделни входове. Тези бунгала са на калкан и ако се премахне едното от тези бунгала, другото може да остане и да се ползва самосотятелно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. на въпроси на съда: Имот  с идентификатор с последни цифри 564 се намира в регулация и е отреден за „Морски клуб на металургичен комбинат”. Имотите с идентификатори с последни цифри 307 и 306 са извън регулацията и за тях няма действащ ПУП. Не съм проверявала, а изводите си правя от това което намерих в община  Созопол. В регулационния план от 1935година, които е отразен на първата скица към заключението се вижда, че имотите 307 и 306 са били в регулация, но за какво са били отредени не мога да кажа, тъй като не е  нанесено в плана от 1935 година. Следващият застроителен план е от 1966 година и съответства на регулацията от 1935 година и тези имоти отново са в регулацията, но с плана от 1982 година са извън регулацията, т.е. имоти с идентификатори с последни цифри 307 и 306 са извън регулация и са земеделска земя, като към настоящия момент са също такива. Не се намериха документи и не ми бяха представени такива за променяна на предназначението на тези два имота с идентификатори с последни цифри 306 и 307. Даже на самата комбинирана скица пише, че е комбинирана с плана от 1982 година с кадастралната карта. Процесното бунгало попада една част в регулация и в друга част извън регулацията.

Този терен върху, който попада процесното бунгало е част от терен предоставен с Решение от 08.08.1977година на Комисията по земята на университета, но не намерих скица към това решение, която да го  съпоставя с плана действащ към онзи момент или към 1966 година, или по- късно от плана от 1982годинана. Приемам, че бунгалото е част от почивна база изградена върху тази земя предоставена с посоченото решение и ползваща се от университета, която база е оградена на място.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Представям  и моля да приемете като доказателства по делото скица на целия терен с виза за проектиране. Тази скица е от Окръжен народен съвет. Представям и виза за проектиране на бунгалото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Тези доказателства не са ми били представени. В тази площ попада процесното бунгало, но не мога да отговаря в днешното съдебно заседание къде точно, необходимо ми е време за анализ.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева/л.66/, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ К.: Моля да ми се предостави възможност да представя във връзка с преотстъпването на земята и промяната на предназначението и́, съответните документи. Заявявам, че такива доказателства са налични при моя доверител, но ми е необходимо технологично време да ми бъдат предоставени. Няма да сочим други доказателства към момента.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от адвокат К. документи, като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА допълнителни задачи към вещото лице, което след като се запознае с приложените в днешното съдебно заседание  доказателства и преписката находяща с Областна управа на област Бургас да отговори на въпросите:

1.Процесният строеж част ли е от земите посочени в решение от 08.08.1977 година и представените в днешното съдебно заседание  скици и визи.

2.Налице ли са данни за извършване промяна на предназначението на земята.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза в размер на 100 лева, вносими от жалбоподателя  в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

Вещото лице С.Р. да бъде уведомена след представяне

на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на жалбоподателя в случай, че не бъде доведен в  следващото съдебно заседание допуснатия с протоколно определение от 16.09.2014година свидетел, то определението за неговото допускане ще бъде отменено.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с момента на извършване на строителството на процесния строеж.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2015 г. от 11.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: