ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 16.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети септември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1405 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото/стр.5/.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба  Софийски университет „Св. Климент Охридски” против Заповед№8-Z-785/16.05.2014година на кмета на община Созопол, с която е наредено премахване на незаконен строеж „бунгало” находящо се в имоти с идентификатори 81178.5.306, 81178.5.307 и 801178.501.564 по одобрения кадастрален план и кадастрални регистри на гр. Черноморец, м. „Таласакра.”

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете всички доказателства представени с жалбата. Поддържам доказателствените искания за допускане на съдебно-техническа експертиза   с посочената в жалбата задача. Искам да добавя, че въпросното бунгало е построено върху терен, който е предоставен на жалбоподателя още през 1977година с решение на комисията за земята №КЗ-9 от 08.08.1977година и по приложените дела установих, че има одобрен план по отношение на имот №288, който е бил отреден за почивна база. В тази връзка, поддържам искането за назначаване на експертиза с посочената задача в жалбата, като искам да добавя още едно изречение към нея, а именно експертизата да посочи идентичността на терена върху, който е построено процесното бунгало с пл. имот №288 по плана на Черноморец от 1935година и с терена предоставен на жалбоподателя с решение № КЗ-9 от 08.08.1977година. Моля, също така да бъде допуснат в следващото съдебно заседание един свидетел, с оглед установяването на времето през което е построено бунгалото, макар че по принцип и в съставените актове на община Созопол не се оспорва, че то е построено преди 1987година, а с жалбата сме представили и едно писмо от 1982 година, от което се вижда, че тези бунгала са съществували към 1982година.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане искания от жалбоподателя свидетел, който следва да бъде доведен в следващото съдебно заседание. УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъде доведен допуснатия свидетел в следващото съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която  да отговори на следните въпроси-

1.Процесният строеж допустим ли е бил по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите действали по времето на извършването му или съгласно ЗУТ?

2. Вещото лице да изготви комбинирана скица на имота, в който е изграден строежът съобразно уточненията направени в сезиращата съда жалба и в днешното съдебно заседание .

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

 Вещото лице ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

АДВОКАТ К.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.11.2014 г.  от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: