О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ /12.07.2011 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, XI състав, в закрито заседание на  дванадесети юли,  две хиляди и единадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 1405/2011 година,

 

Производството е по реда на чл.217 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.166 от АПК.

Образувано е по искане на “Ге Инвест” ООД с ЕИК 126746346,  за спиране предварителното изпълнение на заповед № 380/15.02.2010 г. на заместник - кмета на Община Бургас .

 Съдът, като взе предвид събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Искането са спиране изпълнението на заповедта е допустимо. Предявено в рамките на образувано производство по оспорване на административния акт пред съда. В жалбата, като правно основание  на искането за спиране на изпълнението, е посочен чл.60 от АПК. С оглед датата на връчване на заповедта – 13.06.2011 година и датата на депозиране на жалбата (лист 2) и съдържащото се в нея искане за спиране, съдът квалифицира искането, като предявено по реда на чл.166 от АПК 

Разгледано по същество, искането е неоснователно.

Оспорената заповед е постановена, на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, и с нея се нарежда на жалбоподателя да премахне поставен от него преместваем обект – ограден с ПВЦ – дограма дървен подиум с площ от 190 квадратни метра, разположен на морски плаж “Бургас - север” град Бургас, като търговска зала към заведение за обществено хранене “Бялата къща”, без разрешение за поставяне.

Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповеди по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, като съдът може да спре изпълнението на тези административните актове.

Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презюмиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени.

В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което за конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се презюмира наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния ЗУТ, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

В искането си жалбоподателят не сочи никакви конкретни вреди, които би претърпял, нито доказателства, от които да се установи наличие на такъв интерес, който да налага отмяна на допуснатото от закона предварително изпълнение на заповедта. Твърденията му за наличие на основания са бланкетни и не са подкрепени с надлежни доказателства. От съдържанието на вменените му задължения за премахване на преместваеми съоръжения не може да се установи причиняване на значителни или труднопоправими вреди за жалбоподателя, съпоставими и противопоставими на презюмирания обществен интерес.

Ето защо, съдът счита искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта на заместник – кмета на общината  за недоказано и неоснователно, поради което

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ искането на “Ге Инвест” ООД с ЕИК 126746346,  за спиране предварителното изпълнение на заповед № 380/15.02.2010 г. на заместник - кмета на Община Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                 

СЪДИЯ: