Р Е Ш Е Н И Е

 

     1377                                   10.07.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    2.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1404 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София против Решение № 515/23.04.2018г. постановено по НАХД № 614/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 11-01-335/15.01.2018г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което за нарушение на чл.33, ал.1 от Закона за обществените поръчки (отм.) /ЗОП/, на основание чл.129, ал.1, предл. второ от ЗАП(отм.) на П. В. Р., ЕГН **********,***, му е наложена глоба в размер на 3000.00 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно. Моли се съда да отмени оспореното решение и да потвърди издаденото наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация П. В. Р., кмет на община Созопол, се представлява от адв. Йо., който оспорва жалбата и моли за потвърждаване на първоинстанционното решение.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно и моли произнасянето на съда в този смисъл.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на касатора.

Същевременно съдът намира за напълно обосновани и аргументирани изводите на районния съд, че издаденото наказателно постановление противоречи на материалните разпоредби на закона, което обуславя неговата незаконосъобразност, респ. отмяната му. Правилно и в съответствие с тълкуването на разпоредбата на чл.7, т.1 от ЗОП (отм.) въззивният съд е приел, че кметът на община Созопол П. Р. няма качеството на възложител по смисъла на цитираната разпоредба, както необосновано е приел административно-наказващият орган и в съответствие с това му качество го е санкционирал за извършено нарушение на чл.43, ал. от ЗОП (отм.)

С оглед изложеното настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи, като мотивирано и обосновано е отменил издаденото наказателно постановление. Тъй като не са налице отменителни основания, същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 515/23.04.2018г. постановено по НАХД № 614/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 11-01-335/15.01.2018г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което за нарушение на чл.33, ал.1 от Закона за обществените поръчки (отм.) /ЗОП/, на основание чл.129, ал.1, предл. второ от ЗАП(отм.) на П. В. Р., ЕГН **********,***, му е наложена глоба в размер на 3000.00 лв.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.              

 

 

   2.