ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.07.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На пети юли                                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1404 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателят А.Б. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Т., с представено по делото пълномощно.

 Ответникът – старши полицай в РУ - Несебър П.Н.- редовно уведомен, се явява лично.

Явява се назначения преводач /от и на руски език/ Г.Д.Т..

 

Съдът снема самоличността на преводача /от и на руски език/, както следва по представения личен документ.

 

Г.Д.Т.– на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290, ал.2 НК.

 

Обещава да даде верен и точен превод.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на А.Б., гражданин на Република Литва, с адрес: *******против Заповед за задържане № 114/29.04.2017 г. на ст. полицай при РУ – Несебър при ОД МВР-Бургас, на основание чл.72, ал.1 т.1 ЗМВР.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. Т.: Поддържам жалбата, с която се моли отмяна на обжалваната заповед. Поддържам доказателственото ни искане за допускане до разпит на двама свидетели, които са посочени в жалбата и които водим. Представям и моля да приемете доказателства, касаещи фактическата обстановка, а именно Уверение от община Несебър и Договор за наем на недвижим имот.

 

ст. полицай Н.: Оспорвам жалбата. Не възразявам да се приемат за сведение представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства. Моля да приемете представената административна преписка, която е в цялост. Няма да соча други доказателства. Моля да се допуснат до разпит водените свидетели.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит  водените свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

Г.Н.О.– роден на*** г., руски гражданин, несемеен, с висше образование , неосъждан, приятел на жалбоподателя.

 

Л.А.Б.– родена на *** г., руска гражданка, омъжена, с висше образование,неосъждана, приятел на жалбоподателя.

 

Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

В залата остава свидетелката Б.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Т. КЪм СВИДЕТЕЛката /чрез преводача/:

 

Въпрос: Може ли да ни кажете накратко как се случи това задържане на жалбоподателя, какво се случи вечерта на 29.04.2017 г. в к-с „Авалон“?

Отговор: Преди това заедно с жалбоподателя пътувахме към един град и заедно се върнахме вечерта в к-с „Авалон“. Бяхме на гости на жалбоподателя. Не сварихме да се приближим до входа и хората, които живеят в комплекса ни казаха, че няма ток. Жалбоподателят отиде към таблото с електромерите, искаше да го отвори и да погледне защо няма ток. Започна опити да го отвори, но таблото не се отваряше. Опита пак с ключа да го отвори, но безуспешно. През това време се приближи охраната и започна да му говори нещо, в смисъл попитаха го „Защо отваря таблото?“. Жалбоподателят обясни, че няма ток и трябва да отвори таблото и да включи електромерите. Човекът от охраната започна да вика на висок тон, че ще извика полиция, при което жалбоподателят се отдръпна от вратата и заедно чакахме, докато дойде или полицай, или някой друг, който да отвори таблото. Когато дойдоха полицаите, те попитаха жалбоподателя защо се е опитвал да отвори таблото, а той им обясни, че няма ток и трябва да отвори таблото. Полицаите го поведоха и заедно тръгнахме към изхода от комплекса. Там стоеше полицейската кола. Жалбоподателят им обясни, че утре ще напише обяснителна бележка защо се опитва да отвори таблото, но полицаите настояваха това да стане на момента и започнаха да го подбутват към колата. Аз бях зад тях. Те го напъхаха в колата, а през това време майка му Р. се изплаши за него и настояваше и тя да влезне в колата и да тръгне със сина си. Аз видях всичко това, как тя седна в колата, а ние в същия момент поискахме да ги последваме с нашата кола. През това време видях как полицаят, който седеше отпред, се обърна към жалбоподателя и започна да го бута и блъска, а майка му Р. се развика: „Помогнете, помощ, бият ни!“. Тя седеше също на задната седалка. Когато ние приближихме към полицейската кола, полицаят се обърна и тихичко тръгнаха.

Въпрос: Известно ли Ви е да е имало и други сигнали или посещения на полицията по този повод и ако да, кога е било това като време?

Отговор: Помня, да. Преди това на 28.04.2017 г. пак викаха полиция за абсолютно същата ситуация. Жалбоподателят пак искаше да включи тока, защото в комплекса живеят и семейства с малки деца.

въпрос: Какви права има жалбоподателят, за да отключва тези общи части?

Отговор: Той е син на управителя на к-с „Авалон“. Първият път, когато дойдоха полицаите, на 28.04.2017 г. се съгласиха да отворят таблото и повече да не се заключва. Полицаите казаха на охраната на комплекса да отвори.

Въпрос на Съда: Охраната на комплекса има ли ключ за това табло?

Отговор: Да, ключът беше в охраната.

Адв. Т.: Нямам други въпроси.

Въпроси на ст. полицай Н. към свидетелката /чрез преводача/:

въпрос: Свидетелката твърди, че полиция е ходила и на 28.04.2017 г. Тя там ли е била на тази дата? Била ли е преди 28.04.2017 г., когато ходихме там? Виждала ли ме е лично мен там?

Отговор: Ние често ходим в комплекса. Не мога да кажа дали лично Вас съм Ви виждала там.

ст. полицай Н.: Нямам други въпроси.

Съдът освободи свидетелката Б.

В залата влиза свидетелят О.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Т. КЪм СВИДЕТЕЛя О. /чрез преводача/:

 

Въпрос: Присъствал ли сте на задържането на жалбоподателя на 29.04.2017 г. и ако да моля да ни разкажете какво правеше той, когато дойде полицията, как беше отведен от полицейската кола и знаете ли за предишни идвания на полицията в този комплекс във връзка с ключа за общите части, където се намират електромерите?

 

Отговор: И на 28.04.2017 г., и на 29.04.2017 г. полицията беше идвала. На 29.04.2017 г. цял ден прекарахме в гр. Сливен и към 22:00 часа пристигнахме в комплекса, където беше казано на жалбоподателя, че токът е изключен. Той се опита да отключи таблото със своя ключ, то по-скоро е помещение, но същото не се отвори. Това са общи части на комплекса и тъй като майка му е председател на етажната собственост жалбоподателят има договор за поддръжка на това помещение. Той се опита да го отвори, за да включи осветлението, но безуспешно. Опита да напъне със сила, при което бе извикана полиция, която дойде. Полицаите поискаха от жалбоподателя да прекрати действията по проникване в помещението.Той прекрати тези действия, а полицаите му казаха, че трябва да отиде с тях да напише заявление, на което той отговори, че утре или вдругиден ще го направи, а не сега през нощта. Полицаите обаче настояваха и жалбоподателят ги попита дали е задържан, при което те отговориха, че не е задържан. Жалбоподателят ги попита още веднъж същото нещо, при което отговорът беше: „Да, задържан си“. Хванаха го за ръка и го бутнаха в колата. Майка му Р., като видя случващото се, сама влезна в полицейската кола. След това полицаят, който седеше отпред до шофьора, се обърна към жалбоподателя и майка му и след 15-20 секунди се отвори вратата на колата и майка му Р. изскочи и започна да крещи, че ги бият.

Въпрос: Известно ли Ви е да  е имало и други сигнали или посещения на полицията по този повод и ако да, кога е било това като време?

Отговор: Да, идваха и на 28.04.2017 г. относно същия спор.

Адв. Т.: Нямам други въпроси.

ст. полицай Н.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът с оглед изчерпване на въпросите съм свидетеля освободи същия.

Въпрос на съда към ответника: Бихте ли ни казали Вие лично бяхте ли там на 29.04.2017 г. и ако да, какво се случи?

Отговор: Да, бях там. Това ел. табло е собственост на „EVN”. На таблото е изписано „високо напрежение“ и никой не трябва да влиза там, независимо, че е обща част. Никой не е казал и разрешил таблото да стои отворено, оттам преминават малки деца, които могат да влезнат. Преди процесната дата също сме ходили и сме заварвали жалбоподателя да разбива таблото. По този спор има две страни. Едната страна е фирмата, обслужваща комплекса. Има пусната в съда жалба по отношение на обстоятелството кой е владетел на това място. Няма становище все още на съда по отношение на този спор, при което действията се прекратят до влизане в сила на съдебния акт. Първият път му съставихме Протокол на жалбоподателя. На следващата нощна смяна на 29.04.2017 г. отидохме пак на същото място по сигнал и заварихме същите хора да къртят вратата, да сменят панти, при което казахме на жалбоподателя да прекрати действията си, а той ни отговори: „Това е моя собственост, ще правя каквото искам“. Казахме му още веднъж да спре, но той не изпълни нашите разпореждания. Отправи обидни думи към нас. Държеше гаечен ключ и колегата му го взе, за да не стане нещо. Казахме му да дойде с нас, за да изясним ситуацията, а той отказа да дойде с нас категорично. След това му казахме, че ще бъде задържан и го отведохме към колата.  Майка му бутна колегата ми и влезна и тя в колата. Започна да вика, демонстрирайки, че я бият и нападат. Одра колегата ми по лицето и оттам двамата бяха откарани в полицейското управление, където съставихме заповедта за задържане.

Адв. Т.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Ст. полицай Н.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства и  събраните в днешно съдебно заседание доказателства.

определя окончателно възнаграждение за преводач в размер на 100,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 100 лв. на 05.07.2017 г./.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. Т.: Поддържаме представената жалба, с която оспорваме процесната заповед за задържане. Молим да отмените същата на следното основание. Твърдим, че липсва материална обоснованост за задържане и има нарушаване на административнопроизводсвените правила. Считам,  че не са налице твърдените правомощия на полицейския орган, издал заповедта.  Същият е предубеден, като в днешно съдебно заседание заяви, че това помещение е собственост на „EVN”, но в действителност това не е така. Разказа, че знае за висящото гражданско дело пред друг съд. Не посочи доказателства, за да докаже, дали се съдържат данни за извършено нарушение по смисъла на чл. 72, ал. 1, т. 1 ЗМВР. Липсата на описание на фактическата обстановка само по себе си е достатъчно основание процесната заповед да бъде отменена като незаконосъобразна. Моля за решение в този смисъл. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото по представения от мен Списък на разноските в днешно съдебно заседание.

 

Ст. полицай Н.: Считам, че заповедта е законосъобразна,  а жалбата като неоснователна моля да оставите без уважение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: