ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и седми октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1404 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБПОДАТЕЛЯТ А.С.Р., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат С., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

В изпълнение на дадените от съда указания в предходно съдебно заседание, ответникът е изпратил с писмо вх. № 9633/17.10.2016 г. заверени преписи на писмени доказателства, описани в писмото.

 

         АДВ. С.: Да се приемат доказателствата. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка с указанията доуточнявам, че размера на ТБО е като общ промил за трите услуги върху данъчната оценка.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА представените  с писмо вх. № 9633/17.10.2016 г. писмени доказателства, описани в писмото.

 

         АДВ. С.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед изявленията на страните,

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. СТАНЕВ: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми по изложените в нея съображения. Считаме, че в настоящото производство не се установи и не се твърди, че същият е ползвал жилищното помещение, за което се дължат данък и ТБО съгласно текста на чл. 15, ал. 1 от ЗМДТ. Началният момент за плащане е от въвеждане на сградата в експлоатация и от започване на фактическото ползване. Считам жалбата за основателна и моля да бъде уважена.

Да ни се присъдят разноските по делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да потвърдите акта като законосъобразен. Твърдим, че сградата е завършена и съответно установените публични задължения са дължими. Основното доказателство е приложеното удостоверение от 13.02.2016 г., съгласно което сградата е завършена към 2001 г. Искам да кажа, че този документ е официален и се ползва с обвързваща доказателствена сила и освен това, актът е за задължение съгласно данни по декларация и искам да обърна внимание, че в самата декларация, жалбоподателят лично е положил подписа си, като сам е декларирал, че сградата е завършена през 2001 г.

Относно ТБО искам да кажа, че в жалбата не се съдържа твърдение, че услугата не е била предоставена, но това е в наша тежест да го докажем. Затова сме приложили пътни листи и отчетни документи за извършване на услугите на територията на ТД „Зора” съгласно приложената извадка от устройствения правилник на общинската администрация за комплекс „Лазур”, където се намира процесният имот, който се обслужва от ТД „Зора”.

Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите акта, като в полза на община Бургас да бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: