ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1404 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:12 часа се явиха:

 

         ЖАЛБПОДАТЕЛЯТ А.С.Р., редовно призован, се явява лично и с адв. С., с пълномощно от днес.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба на А.С.Р. против Акт за установяване на задължение по декларация № СВ_АСР-3-1/13.04.2016 г., потвърден с Решение № 94-01-16070/7/20.06.2016 г., издадено от директора на Дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама” към Община Бургас.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

         АДВ. С.: Поддържам жалбата на доверителя ми. Моля да приемете представената административна преписка. С оглед становището на ответната страна, ще преценим дали да ангажираме доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, намери, че следва да приеме като такива представените с преписката писмени документи.

С оглед определените с оспорените актове задължения за данък сгради и такси смет на жалбоподателя, касаещи петгодишен период – 2011-2015 г., намира че следва да даде указания на ответника за попълване на административната преписка с необходимите доказателства, както и да му укаже, че не сочи доказателства, че имотът е ползван. Решението на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” община Бургас е издадено от служител по заместване, поради което следва да се представи и  цитираната в решението заповед № ЧР437/11.04.2016г. на директора на Дирекция “МПДТР“ община Бургас, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

 

УКАЗВА на ответника задължението и му предоставя възможност до следващо съдебно заседание да представи по делото в заверен препис необходимите за изясняване на спора от фактическа страна доказателства, а именно: актовете, въз основа на които са определени задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за периода 2011-2015 г. в актуалните им редакции – съответната наредба на Общински съвет Бургас и издадените от кмета на община Бургас заповеди на основание чл. 63, ал.2 от ЗМДТ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА; как е определен размерът на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци по декларацията с АУЗД за посочения период, в т. ч. върху какъв размер данъчна оценка на имота за съответната година са определени задълженията и  как е формирана такса битови отпадъци; документи, удостоверяващи фактическото предоставяне на всеки един компонент от услугите, за които се събира такса битови отпадъци по отношение на имота, собственост на жалбоподателя за посочения период и други доказателства, както и заповед № ЧР437/11.04.2016г. на директора на Д“МПДТР“ община Бургас.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.10.2016 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

   Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

            Заседанието приключи в 15,19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: