О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  1088

 

Град Бургас, 28.06.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на двадесет и осми юни през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 1404 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Р.М.Г., ЕГН **********,***, против отказ рег. № з4 от 20.01.2012г. на началника на РУ „Полиция” – гр.Айтос за издаване на разрешение за носене и съхранение на късо нарезно оръжие на Р.М.Г.. Искането в жалбата е съдът да отмени оспорения административен акт като незаконосъобразен.

Ответникът изпраща административната преписка по оспорването, ведно с възражение за просрочие на жалбата до съда и искане за оставянето й без разглеждане, като недопустима.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и приложимия закон, намира следното по допустимостта на жалбата:

Видно от доказателствата по делото, екземпляр от оспорения отказ рег. № з4 от 20.01.2012г. на началника на РУ „Полиция” – гр.Айтос, постановен по подадено от жалбоподателя заявление за съхранение, носене и употреба на късо нарезно оръжие за самоохрана, е получен на 30.05.2012г. лично от Р.Г..

Съгласно разпоредбата на чл.149, ал.1 от АПК, административните актове могат да се оспорят пред съда в 14-дневен срок от съобщаването им.

В случая, жалбата до съда е подадена чрез административния орган на 19.06.2012г., което обстоятелство е удостоверено от ст.инспектор Г.Д..

Законоустановеният и преклузивен 14-дневен срок за оспорване по чл.149, ал.1 от АПК е изтекъл на 13.06.2012г. (присъствен ден). При това положение, подадената до съда жалба е просрочена и на основание чл.159, т.5 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.5 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.Г., ЕГН **********,***, против отказ рег. № з4 от 20.01.2012г. на началника на РУ „Полиция” – гр.Айтос за издаване на разрешение за носене и съхранение на късо нарезно оръжие на Р.М.Г..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1404/2012г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: