ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1403 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Р.Л. се явява лично и с преводача Е.Д..

Явява се пълномощникът на жалбоподателката- адвокат Т..

Ответникът С. Д. не се явява, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат Т.: Снабдих се с писмени доказателства, а именно: в отговор на съдебното удостоверение № 1884/2017г. издадено ми от съда, се снабдих с удостоверение от Съдебна медицина Бургас в потвърждение на това, че съдебно-медицинското удостоверение на лицето С.Г.Д.е издадено на 2 май 2017г. Представям и копие от книга за повикване на Център за спешна медицинска помощ Бургас, както и три страници фишове във връзка с мисия №1674 по повод на повикването в Районно управление „Полиция“ Слънчев бряг и удостоверяващи прегледа. Във връзка с представените доказателства, ще моля да допуснете до разпит като свидетел медицинското лице Катя Василева, тъй като от същите не става ясно каква е причинената травма на С.Г.. Ще моля да се допусне до разпит лекарят, защото е записал, че лицето С.Г. има повърхностни травми, не е ясно какви са тези повърхностни травми, а има и други несъответствия. В медицинското свидетелство същият лекар Василева е записала, че Р. е била в добро състояние с кръвно 160/90, а в представеното пред вас копие от книгата за повикванията е записано, че е с кръвно 120/80. Съгласно стандартите на световната здравна организация, това, което е записала лекаря К.В.в този документи, предоставени от ЦСМП, този стандарт 009, е записано „други неуточнени травми“, което е категорично неясно и неточно, записало е „повърхностни травми с неуточнена локация“. Ето защо моля да допуснете до разпит това лице, защото не е ясно каква е травмата. Моля да бъде изслушана жалбоподателката Р.Л., както и да допуснете до разпит другото лице, а именно синът на жалбоподателката, който е бил в колата с Р.Л. и който може да разкаже какво се е случило по време на задържането, а именно възникнало ли е такова нападение над длъжностно лице. Синът ѝ е седял до нея на задна седалка заедно с полицай, неговите показания ще бъдат напълно необходими за да може да прецените законосъобразно ли е задържането на Р.Л., защото липсват категорични данни за това.

 

СЪДЪТ намира представените днес писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направените искания за разпит на свидетели съдът намира за неоснователни, доколкото видът и характера на увреждането, причинено на полицейския служител, не е предмет на доказване в настоящото производство и е ирелевантно за преценката относно законосъобразността на заповедта за задържане, а за обстоятелствата, при които то е извършено, са събрани в предходно заседание ангажираните от страната гласни доказателства. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА удостоверение от Съдебна медицина- Бургас, копие от книга за повикване на Център за спешна медицинска помощ Бургас, както и три страници фишове във връзка с мисия №1674 по повод на повикване в Районно управление Слънчев бряг.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит на двама свидетели за установяване на посочените от пълномощника на жалбоподателката обстоятелства.

 

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на жалбоподателката.

Сне самоличността на преводача, както следва:

Е.А.Д., родена на *** г. в Азарбейджан, с постоянен адрес ***, гражданин на руската федерация. Без родство с жалбоподателката. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290, ал.2 от НК за съзнателно даване на неверен превод. Обещава да даде верен превод пред съда.

ЖАЛБОПОТЕЛКАТА Л.: Преди всичко искам да обърна внимание на съда, че се явявам като председател на етажната собственост в комплекс „Авалон“ от 2016г. Това говори, че аз имам право да отговарям за обслужването на общите части на сградата и лицата, които имат някакво отношение към бившето обслужващо дружество, с което по моя инициатива е бил прекъснат договора за обслужване. За това и пояснявам, по каква причина е била извикана полицията и кой точно я е извикал. На мен лично не ми е било ясно кой и защо е извикал полицията. По поканата на полицията, пред очите ми е било извършено незаконно задържане, за което потвърждава и решение на Административен съд Бургас по адм.д.№1404/2017г. Искам да обърна внимание, че нито аз лично, нито хората, които са били около мен, са проявили някаква агресия по отношение на полицията. Доброволно седнах в колата за да дам и за да получа обяснения в полицията. Нямам никаква представа откъде полицейския служител е получил драскотина и нямам никакво отношение към това. Стоях на задната седалка, бяхме трима човека на задната седалка и така наричания „потърпевш“ седеше пред мен на седалката, как бих могла да го стигна и да го нараня тъй като ние доста едри хора стояхме отзад- синът ми, едър полицейски служител и аз.

Адвокат Т.: Искам да отбележа, че по делото в преписката на полицията заповедта има посочен, а в нашата заповед няма посочен актосъставител. Представям протокол за обиск на лице. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се приеме като доказателство по делото представения от пълномощника на жалбоподателката протокол за обиск. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА протокол за обиск от 29.04.2017г. за лицето Р.Л..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Т.: Оспорвам заповедта за задържане и считам, че са налице множество нарушения при издаването ѝ, които са изложени в жалбата. Липсва фактическа обстановка за задържането на Р.Л., най-важното в заповедта за задържане липсва актосъставител, което е задължителен реквизит на акта. Представените заповеди, разписки, които са от преписката, са представени на лицето на следващия ден, когато е освободено от ареста, а не при неговото задържане, както е отбелязано. Р.Л. не е разбрала за какво е била задържана, не ѝ е бил предоставен преводач, както и адвокатска защита. Нито едно от посочените нарушения в заповедта не се доказаха. От показанията на свидетеля и от събраните доказателства стана ясно, че същата не е извършила нарушение по 280 от НК, не е извършила никакви действия по самоуправство по чл. 323 от НК, не е оказвала никакви действия по манипулиране на ключалката, тя е стояла отстрани, а и по отношение на третото нарушение посочено в заповедта категорично няма доказателства, няма писмени и устни доказателства че има нападение над длъжностно лице, какви травми - липсва категоричност, разколебани са доказателствата по отношение травмите на полицейското лице. Представеният протокол за обиск поставя под въпрос часа на пристигане на медицинското лице. В протокола е записано, че обиска на Р. е извършено в присъствието на К.В.и протокола е съставен в 22.55ч. Съгласно представените документи, лицето което е присъствало при обиск на Р., съгласно този протокол, това е медицинското лице, което е извършило прегледа на трите лица в Районното управление Несебър. Съгласно представените писмени доказателства прегледът е започнал не по-рано от 23.25ч., тъй като в този час е записано, че медицинското лице е пристигнало на място, с което оспорвам факта, че К.В.е могла да осъществи обиск в 22.55ч., което категорично разколебава тезата на ответника, че ареста е извършен в 10.30ч. (22.30ч.), както и че травмите на пострадалото лице С.Г. са получени в този час, а още по-неясно е и какви са травмите. Това посещение на медицинското лице е имало за цел не удостоверяване на лицето С.Г., а удостоверяване на здравословното състояние на Р.Л. и А.Б.за да бъдат задържани. Моля да ми предоставите срок за писмена защита. Моля да отмените заповедта и да ни присъдите разноските по делото, като представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от пълномощника на жалбоподателката, определи 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: