ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 27.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1403 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Р., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с приложено пълномощно по делото.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Акт за установяване на задължение по декларация № СВ_АСР-2-1/13.04.2016г. на гл. експерт в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с Решение № 94-01-16070/6/20.06.2016г., издадено от заместник на директора на  дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

По делото е представена административната преписка.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените към административната преписка доказателства. С оглед изявлението на ответната страна ще преценим дали да ангажираме доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Към настоящия момент няма да сочим нови доказателства.

АДВ. С.: Нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените обжалвания акт. Изложили сме подробни съображения в жалбата, като считаме, че началният момент от който се дължи данък и ТБО е момента от ползване на обекта или от издаване на разрешение за ползване. В случая, доверителят ми е подал декларация в едномесечния срок от ползване на сградата. Няма данни да е ползвал обекта преди тази дата и момента е от подаване на данъчна декларация. Такава е и практиката на Върховен административен съд, която сме цитирали в жалбата.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да потвърдите акта като законосъобразен. Основният спор по делото се свежда до това завършен ли е обекта. Ние твърдим, че е завършен и съответно публичните задължения се дължат за периодите в акта, като основното доказателство в тази насока е приложеното по делото удостоверение с изх. № 94-01-35536/18.02.2016 г., като по надлежния ред е констатирано, че сградата е завършена още към 31.03.2001 г. Съгласно чл. 15 от ЗМДТ данъкът се дължи от момента, в който сградата е завършена. Тъй като това удостоверение е във връзка с наскоро приетата и така дадената строителна амнистия и е факт, че няма натрупана практика на Върховен административен съд с подобни удостоверения. Служебно ми е известно, че има две решение на Административен съд – Бургас, по които спорът е отнесен до Върховен административен съд, като и двете решения са на различни състави и е прието, че данъкът се дължи.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на Община Бургас.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,49 часа.

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: