ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 30.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1403 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:56 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „Халер – В.Д.”, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Национална агенция за приходите София, редовно призована, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Халер – В.Д.” против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания №4/27.02.2014 г. на Началника на Митница Бургас, потвърдено с решение №200 от 08.05.2014 г. на Директора на Агенция „Митници” София, с което едноличният търговец е задължен да заплати възникнало митническо задължение за заплащане на мито и ДДС общо в размер на 811,31 лева по 4 броя ЕАД: № 09BG001000H0040463/20090831; 09BG001000H0040455/20090831; 09BG001000H0040447/20090831 и 09BG001000H0016196/20090410.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, ще Ви моля да уважите жалбата по съображения, които подробно сме изложили в нея и да отмените постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 4/2014 г. на  Началника на Митница Бургас като неправилно и незаконосъобразно. Подробни съображения сме изложили в жалбата и моля да се съобразите с тях при постановяване на решението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата. Постановлението за принудително събиране на публични държавни вземания на Началника на Митница Бургас е издадено след влизане в сила на решение, което е било обжалвано по административен и съдебен ред. Налице е влязло в сила решение на Върховен административен съд, с което изцяло е потвърдено решението на компетентния орган. До настоящия момент сумите не са били заплатени и затова Началникът на Митница Бургас е пристъпил към дадената му от закона възможност, а именно да издаде постановление за принудително събиране на публични държавни вземания, което моля изцяло да бъде потвърдено и да отхвърлите жалбата.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Моля да ни бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

 

АДВОКАТ К.: Искам да акцентирам върху това, че в жалбата сме изтъкнали подробни съображения за приложението на чл. 220, т. 2, буква „б” от Регламент 2913/1992 на Съвета. Това касае случаите, когато вземането под отчет на размера на митническите вземания е различен от първоначално декларирания, когато се касае за грешка, която деклараторът и вносителят не е могъл да знае за нея при декларирането на стоката, че в този случай не следва да се вземат митните сборове последващо под отчет. Моля да отмените постановлението за принудително събиране на публични държавни вземания и ни присъдите направените по делото разноски.

 

Съдът с оглед направеното искане и на основание чл. 149, ал. 4 от АПК ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:06 часа.

 

 

              СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: