О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1524            Година 03.07.2018                      град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на трети юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1402 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Й.Д.Д. с ЕГН ********** – лишен от свобода в Затвора гр.Бургас.

С разпореждане № 2596/07.06.2018г., на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без движение и на жалбоподателя да се укаже, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да я преведе в съответствие с изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК, а именно: 1.да посочи обжалвания административен акт, действия и/или бездействия; 2.да посочи в какво се състои незаконосъобразността на този акт, действия и/или бездействия; 3.да посочи в какво се състои искането му, спрямо предмета на оспорване; 4.да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани и да представи писмените доказателства с които разполага и 5.да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Жалбоподателят е уведомен лично за указанията на съда на 13.06.2018г. и определения му срок за отстраняване на нередовностите изтича на 20.06.2018г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което на основание чл.158, ал.3 от АПК, тя следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Д.Д. с ЕГН ********** – лишен от свобода в Затвора гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1402 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: