ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1402 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.В., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат З., надлежно упълномощен, с представено пълномощно на л.1222 от делото.

За ответника - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явяват представители по пълномощие юрисконсулт Б. и юрисконсулт Й., надлежно упълномощени, представят пълномощни.

В залата присъства прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – На основание чл.159, ал.1, предл. ІІ от ДОПК правя искане за встъпване в процеса.

 

Предвид изразеното становище на представителя на Окръжна прокуратура – Бургас, за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен или обществен интерес и на основание чл.159, ал.1 от ДОПК , съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, представлявана от прокурор Тиха Стоянова, като страна в производството.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № 021302808/27.03.2014г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП Бургас, в частта, в която е потвърден с решение № 176/16.06.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която са посочени възражения във връзка с представените доказателства по ревизионния акт.

 

АДВОКАТ З. – Поддържам жалбата. Доказателства по съществото на направения спор няма да сочим, никакви доказателства няма да сочим.

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Жалбата е процесуално допустима, подадена от заинтересована страна, чрез процесуалния си представител. Няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Представеният с административната преписка ревизионен акт на „Авлига 2002” ЕООД е влязъл в сила и не е обжалван.

 

С оглед становището на страните и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, съгласно опис на л.57 и 58 от делото, както и заповед № РД-6/02.01.2013г. и решение № 176/16.06.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ З. – Моля, да уважите жалбата и постановите решение, с което да прогласите за нищожен ревизионния акт. В условията на алтернативност моля, да го отмените като незаконосъобразен. Моля, да осъдите ответника да заплати разноските направени от доверителя ми. В тази връзка представям списък за разноските и адвокатското възнаграждение.

Моля, да ни дадете възможност за представяне на писмено становище по същество.

Искам само да маркирам първо, че укриването на доходи по чл. 19 от ДОПК, както твърди ответника, като деяние следва да бъде извършено умишлено, т.е. управителя да е наясно и да е предвиждал техните последици и да е допускал правен резултат. По отношение на този субективен елемент в административното производство не са събрани доказателства. От обективна страна е налице разминаване между декларирани обстоятелства и осъществените факти. От субективна страна не е доказано.

На второ място - връзката между това деяние и невъзможността задълженията на дружеството да бъдат събрани, не е пряка. Както ВАС многократно е подчертавал, необходима е уникалност на връзката с деянието и резултата. В случая тази връзка не е пряка, има други факти, които обусловят невъзможност за събиране.

Трето – тази невъзможност трябва да е обективна. В случая приходната администрация въобще не е образувала изпълнително дело против търговското дружество при публичен изпълнител и го е съобразил за нецелесъобразно. Доколкото може да се прецени за незаконосъобразно, имаме субективно нежелание на приходната администрация да събере задължения от основен длъжник, или да извърши това, което е допустимо и необходимо по закон. Считам, че не са налице основанията на чл.19 от ДОПК, като считам, че доказателствената тежест е за данъчната администрация и считам, че по тази причина следва да се отмени оспорения ревизионен акт. Налице са кумулативни предпоставки за ангажиране на отговорност.

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна, като ми даде възможно да представя писмени бележки.

Моля, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, в посочения размер съгласно молба, която представям.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение. Не считам, че оспорения ревизионен акт бележи признаци на нищожност, издаден е от компетентен орган, в съответна изискана от закона форма и съответното съдържание. При извършването на ревизията не се констатират съществени процесуални нарушения, които да обосновават наличието на нищожност на акта. Считам, че това са основните причини, по които един административен акт следва да се оцени като нищожен или унищожаем.

По отношение на субективния факт, който бе оспорен от жалбоподателя, искам да посоча, че те се установяват от фактическите  обстоятелства по делото. Всички признаци за наличието на умисъл в една или друга форма са налице.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника, като срокът за него е 9 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: